Author Archives: %s

Ekskurzija III razred – obaveštenja

17 сеп 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U?enici III razreda su od danas na ekskurziji. Ovde možete pratiti bitna obaveštenja o njihovom putovanju koja ?emo dnevno ažurirati.

Obaveštenja:

17. septembar

– Grupa je uspešno i bez ikakvih problema prešla granicu sa Ma?arskom i nastavila put ka Budimpešti.

– Grupa je smeštena u hotel u Budimpešti. Nakon ve?ere sledi krstarenje Dunavom.

Redovno obrazovanje

09 сеп 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Na redovnom obrazovanju trenutno se školuju u?enici na  obrazovnim profilima za podru?ja rada Ekonomija, site Pravo i Administracija i Trgovina, decease Ugostiteljstvo i Turizam:

I razred

Finansijski administrator

Komercijalista

Pravni tehni?ar

Turisti?ki  tehni?ar

II razred

Finansijski administrator

Komercijalista-ogled

Poslovni administrator

Turisti?ki tehni?ar

III razred

Finansijski administrator

Komercijalista-ogled

Poslovni administrator

Turisti?ki tehni?a-ogled

IV razred

Finansijski administrator-ogled

Komercijalista-ogled

Poslovni administrator-ogled

Turisti?ki tehni?a-ogled
Kao srednje stru?na škola okrenuta je osposobljavanju u?enika za rad. Prakti?ne veštine neophodne za obavljanje poslova, prostate u?enici sti?u u virtuelnim preduze?ima koja se osnivaju u okviru stru?nih predmeta: Finansijsko-ra?unovodstvena obuka, Poslovno-administrativna obuka, Obuka u virtuelnom preduze?u. U virtuelnim preduze?ima se simuliraju poslovi stvarnih preduze?a, a obavljaju?i ove poslove u?enici sti?u prakti?na znanja i veštine neophodne za njihovo budu?e zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja u?enici imaju priliku da povežu znanja ste?ena u okviru pre svega stru?nih, ali i opšteobrazovnih predmeta i na taj na?in dobiju celovitu sliku o svom profilu i budu?em zanimanju.

Finansijski administrator još obezbedjuje u?enicima visok nivo znanja iz ekonomije, matematike,prava ,informatike, engleskog jezika rukovo?enja i koriš?enja savremenih ure?aja Nakon završetka školovanja posao mogu na?i u raznim službama u preduze?ima , bnkama, osiguravaju?im kompanijama a naro?ito u agencijama koje pružaju knjigovodstvene usluge.

Komercijalisti pretežno mogu raditi u trgovinama na veliko sa raznim vrstama robe.Nisu striktno vezani za kancelariju ve? u okviru terenske službe obilaze svoje komintente. Komrcijalisti u svojim kabinetima simuliraju poslove iz realnih preduze?a.Kroz stru?ne predmete tokom školovanja: trgovinsko poslovanje, pravo u trgovini, me?unarodna špedicija, marketing, poslovna komunikacija, komercijalisti se osposobljavaju za direktno uklju?ivanje u svet rada.

U?enici obrazovnog profila turisti?ki tehni?ar u okviru stru?nih predmeta: imaju veliki broj ?asova prakti?ne nastave i blok nastave gde se osposobljavaju da obavljaju poslove u turisti?kim agencijama i na poslovima recepcije.Zanimanje je prvenstveno namenjeno u?enicima vedrog duha koji vole da putuju i upoznaju nepoznato, koji su komunikativni i vole jezike i koji su kreativni.Glavne osobine koje prate ovo zanimanje su ta?nost,strpljenje,tolerantnost , istrajnost,komunikativnost, ljubaznost,urednost, verbalne sposobnosti i naravno posedovanje opšte kulture.Nastava za obrazovni profil turisti?ki tehni?ar se izvodi u specijalizovanom kabinetu koji omogu?ava u?enicima simulaciju realnih uslova rada na recepciji hotela ili turisti?kim agencijama.Tako?e, u?enici imaju mogu?nost da kroz igranje uloga usavrše ste?ena znanja i dobro se pripreme za budu?e poslove u svom zanimanju.

Pravni tehni?ar je zanimanje koje od u?enika zahteva da bude: ta?an, radan,vredan,pravedan,odgovoran,istrajan ,efikasan,angažovan i ?astan.U?enici ovog zanimanja sti?u znanja u dobro opremljenim kabinetima , a praksu realizuju u javnim institucijama,Opštini i Sudu.Ima mogu?nost zaposlenja pre svega u državnim organima, ali i svim ustanovama i preduze?ima na administrativnim, upravnim,birotehni?kim,poslovnim kao i poslovima mati?ara.

Redovno obrazovanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi podrazumeva ?asove teorijske nastave, ?asove vežbi, ?asove prakti?ne nastave i blok nastave.

Berza knjiga

02 сеп 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Nemate knjige za predstoje?i razred? Želite da prodate svoje knjige ili kupite udžbenike od starijih u?enika?

Obaveštavamo sve zainteresovane u?enike da ?e se u ?etvrtak, ed 3. septembra, viagra u periodu od 13:30 do 15:30 ?asova održati Berza knjiga u dvorištu Ekonomsko-trgovinske škole u Boru. 

berza knjiga

Berza knjiga je odli?an na?in da nabavite udžbenike za predstoje?u školsku godinu od starijih u?enika ili da prodate svoje udžbenike. Pozivamo zainteresovane u?enike i roditelje da u ?etvrtak od 13:30 budu ispred naše škole.

Upis u drugi, treći i četvrti razred školske 2015/16

21 авг 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Upis u drugi,  treći i četvrti razred školske 2015/16 održaće se 28. avgusta od 10:00 do 12:00 časova.

Potrebna dokumentacija za upis:

– svedočanstvo o prethodno završenom razredu

– prijava za upis (prezima se kod sekretara škole).

Završni seminar na Staroj planini

15 јула 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Kao i svake godine, buy Zaje?arska inicijativa i Fondacija Iskorak zajedno sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, help realizovali su projekat ,,Mladi u pokretu“, u okviru kogje naša škola  realizovala akciju ,,Ma koliko bio jak, zakon je ja?i“.

Na završnom seminaru koji se održao u periodu od 25-27. juna na Staroj planini, osim naše škole, svoje akcije su prikazali u?enici još pet škola iz Zaje?ara, Negotina i Knjaževca. Predstavnice naše škole bile su: Teodora Žuri?, Milena Spasov i Vanja ?eki?.

Osim što smo prezentovali naše akcije i preneli najlepše utiske, imali smo i razne radionice koje su nam pomogle da se upoznamo s ostalim u?esnicima seminara. Tako?e smo i nau?ili mnogo korisnih stvari, kao što su  javni nastup i javno zastupanje, što je mnogima pomoglo da se oslobode treme i da nau?e kako da se ponašaju pred kamerama. A ono što je na nas ostavilo najja?i utisak bio je timski rad, gde smo morali da budemo u timu sa osobama koje ne poznajemo dovoljno. Svaki tim je dobio svoj zadatak i zahvaljuju?i tome, mi smo se još bolje upoznali i zbližili. Svi timovi su bili veoma aktivni, što je rezultiralo odli?no obavljenim poslom i pohvalama. Na kraju smo svi dobili diplome za aktivno u?eš?e.

Cilj seminara bio je da nau?imo nešto što ?e nam u budu?nosti biti korisno i da se što više družimo i lepo provedemo, što i jesmo ostvarili. Svi smo dosta vremena provodilizajedno i van tih radionica i lepo se igrali i družili.

Teodora Žuri? III4

Potrebna dokumenta za upis u prvi razred

01 јула 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Za upis u prvi razred Ekonomsko-trgovinske škole potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Prijava za upis;

2. Uverenje o položenom ispitu;

3. Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

4. Izvod iz matične knjige rođenih;

5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za odgovarajući obrazovni profil.

Upis budućih učenika prvog razreda će se održati 6. i 7. jula u periodu od 08:00 do 15:00 časova.

 

Upis u ETŠ 2015/2016

23 апр 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Ekonomsko-trgovinska škola Bor upisuje u I razred školske 2015/2016. godine slede?e obrazovne profile:

 

I  Finansijski administrator   30 u?enika

II  Komercijalista – ogled   24 u?enika

III  Pravni tehni?ar  30 u?enika

IV  Turisti?ki tehni?ar   30 u?enika

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2014/2015.g..

18 апр 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Obaveštavamo sve vanredne u?enike da je izašao raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita za aprilski ispitni rok školske 2014/2015.

Obnovljen fond školske biblioteke

25 мар 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Nove knjige u školskoj biblioteci Ekonomsko-trgovinske škole u Boru.

Fond biblioteke obnovljen je sa sa 13 naslova lektirnih knjiga, abortion odnosno ukupno 73 primeraka u brosiranom povezu izdava?a“ Školska Knjiga“ Novi Sad. Tako je školska bibilioteka postala bogatija za 13 novih naslova:

1. Homer – Ilijada

2.  Fran?esko Petrarka – Kanconijer

3. Jovan Sterija Popovi? – Kir Janja

4. Nikolaj Vasiljevi? Gogolj – Revizor

5. Aleksandar Sergijevi? Puškin – Evgenije Onjegin

6. Borisav Stankovi? – Ne?ista krv

7. Ivo Andri? – Na Drini ?uprija

8. Ivo Andri? – Prokleta avlija, Most na Žepi, Ex Ponto

9. Johan Volfram Gete – Faust

10. Albert Kami – Stranac

11. Meša Selimovi? – Derviš i smrt

12. Miroslav Ja?imovi? – Nemanji?i i Zadužbine

13. Vilijem Šekspir – Hamlet