Turističko-hotelijerski tehničar

Izaberi ovaj obrazovni profil

*ako:

 • voliš putovanja
 • želiš da naučiš više stranih jezika
 • voliš da upoznaješ nove ljude, saznaš više o njihovoj kulturi i zemljama iz kojih dolaze
 • voliš kreativne poslove
 • želiš da razviješ opštu kulturu

*naučićeš:

 • da osmisliš turističke ponude i aranžmane
 • da organizuješ turistička putovanja 
 • da organizuješ i realizuješ kongrese, stručne skupove i sajmove turizma
 • da se staraš o poslovanju hotela
 • da vodiš turističku agenciju
 • da budeš turistički vodič
 • da promovišeš i unapređuješ turizam svoga kraja, a i šire…

Nastava se odvija u specijalizovanom kabinetu za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole (hoteli, turističke agencija, saobraćajna preduzeća…)

*trajanje obrazovanja: 4 godine

*broj učenika: 30

Predmeti:

Opšte – obrazovni predmeti

Srpski jezik i književnost3333
Strani jezik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika2222
Računarstvo i informatika2
Istorija22
Muzička kultura1
Fizika2
Geografija12
Hemija2
Biologija2
Sociologija sa pravima građana2

 

Stručni predmeti:

Strani jezik II3333
Osnovi turizma i ugostiteljstva2   
Agencijsko i hotelijersko poslovanje2+44+53+53+5
Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća 2  
Poslovna korespondencija 2  
Turistička geografija  22
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje  2 
Psihologija u turizmu  2 
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu  2 
Istorija umetnosti  12
Preduzetništvo   2
Profesionalna praksa303060120
Praktična nastava u bloku90120120120

Izborni predmeti:

Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predmet prema programu obrazovnog profila (Zdravstvena kultura, Osnovi ekonomije, Poslovn informatika u turuzmu i ugostiteljstvu, Finansijsko poslovanje, Turističke destinacije sveta, Ekonomika turizma, Barsko poslovanje, Pravo u turizmu2222

 

 

Ostavite odgovor