Turističko-hotelijerski tehničar

 • Nivo IV
 • Trajanje obrazovanja: 4 godine 
 • broj učenika: 30
 • Oblast turizam
 • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za izradu, prodaju i praćenje realizacije turističkih usluga u agenciji, obavljanje recepcijskih poslova u hotelu, kao i komunikaciju i obavljanje organizacije rada u hotelu i agenciji.

Izaberi ovaj obrazovni profil

*ako:

 • voliš putovanja
 • želiš da naučiš više stranih jezika
 • voliš da upoznaješ nove ljude, saznaš više o njihovoj kulturi i zemljama iz kojih dolaze
 • voliš kreativne poslove
 • želiš da razviješ opštu kulturu

*naučićeš:

 • da osmisliš turističke ponude i aranžmane
 • da organizuješ turistička putovanja 
 • da organizuješ i realizuješ kongrese, stručne skupove i sajmove turizma
 • da se staraš o poslovanju hotela
 • da vodiš turističku agenciju
 • da budeš turistički vodič
 • da promovišeš i unapređuješ turizam svoga kraja, a i šire…

Nastava se odvija u specijalizovanom kabinetu za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole (hoteli, turističke agencija, saobraćajna preduzeća…)

Predmeti:

Opšte – obrazovni predmeti

Srpski jezik i književnost3333
Strani jezik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika2222
Računarstvo i informatika2
Istorija22
Muzička kultura1
Fizika2
Geografija12
Hemija2
Biologija2
Sociologija sa pravima građana2

 

Stručni predmeti:

Strani jezik II3333
Osnovi turizma i ugostiteljstva2
Agencijsko i hotelijersko poslovanje2+44+53+53+5
Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća2
Poslovna korespondencija2
Turistička geografija22
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje2
Psihologija u turizmu2
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu2
Istorija umetnosti12
Preduzetništvo2
Profesionalna praksa303060120
Praktična nastava u bloku90120120120

Izborni predmeti:

Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predmeti prema programu obrazovnih profila

Strani jezik III, Istorija (odabrane teme), Filozofija, Likovna kultura, Ekologija i zaštita životne sredine, Logika sa etikom.

 

Izborni stručni

Zdravstvena kultura, Osnovi ekonomije, Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu, Finansijsko poslovanje, Turističke destinacije sveta, Ekonomika turizma, Barsko poslovanje, Pravo u turizmu

2222

 

 

Ostavite odgovor