Ekonomski tehničar

 • Trajanje obrazovanja: 4 godine
 • Broj učenika: 30
 • Oblast: Ekonomija 
 • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za vođenje administracije, komunikaciju sa klijentima i saradnicima, obavljanje računovodstvenih, finansijskih, komercijalnih, bankarskih poslova i poslova osiguranja.

Izaberi ovaj obrazovni profil ako:

 • sebe sutra vidiš na vodećim pozicijama u savremenim kompanijama,
 • voliš da upravljaš finansijama i donosiš odluke,
 • voliš da komuniciraš,
 • te interesuje elektronsko poslovanje,
 • voliš rad na računaru.

Naučićeš:

 • da analiziraš i kontrolišeš finansijsko poslovanje preduzeća,
 • da sastavljaš finansijske izveštaje,
 • sprovodiš marketinške aktivnosti,
 • da pružaš usluge u bankarstvu i osiguranju,
 • da vodiš evidenciju o kretanju novca,
 • da pametno ulažeš novčana sredstva,
 • da vodiš knjigovodstvenu agenciju,
 • da budeš finansijski menadžer.

Nastava se odvija u specijalizovanom birou za učenje kroz rad u virtuelnom preduzeću. Jedna od prednosti jeste mogućnost povezivanja učenika iz cele Srbije,a i šire, čime se podstiče vršnjačko učenje.

PREDMETI PO RAZREDIMA

Opšteobrazovni predmeti:

I II III IV
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Računarstvo i informatika 2
Istorija 2 2
Hemija 2
Biologija 2
Likovna kultura 1
Sociologija sa pravima građana 2

 

Stručni predmeti:

I II III IV
Principi ekonomije 3 3
Poslovna ekonomija 2 2 2 2
Računovodstvo 2+2 2+2 2+2 4
Poslovna korespondencija i komunikacija 2 2
Ekonomska geografija 2
Poslovni engleski jezik 1 1 1
Poslovna informatika 2 2
Javne finansije 2
Bankarstvo 2 2
Statistika 2 2
Pravo 2 2
Marketing 2
Ekonomsko poslovanje 2 2 2
Preduzetništvo 2

 

Izborni predmeti:

I II III IV
Građansko vaspitanje / Verska nastava 1 1 1 1
Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila

Muzička kultura, Izabrana poglavlja matematike, Istorija (odabrane teme), Fizika, Logika sa etikom

 

Stručni:

Nacionalna ekonomija, Komercijalno poznavanje robe, Elektronsko poslovanje,  Osnove bankarskog poslovanja sa evidencijom

2 2