Ekonomski tehničar

 • Trajanje obrazovanja: 4 godine
 • Broj učenika: 30
 • Oblast: Ekonomija 
 • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za vođenje administracije, komunikaciju sa klijentima i saradnicima, obavljanje računovodstvenih, finansijskih, komercijalnih, bankarskih poslova i poslova osiguranja.

Izaberi ovaj obrazovni profil ako:

 • sebe sutra vidiš na vodećim pozicijama u savremenim kompanijama,
 • voliš da upravljaš finansijama i donosiš odluke,
 • voliš da komuniciraš,
 • te interesuje elektronsko poslovanje,
 • voliš rad na računaru.

Naučićeš:

 • da analiziraš i kontrolišeš finansijsko poslovanje preduzeća,
 • da sastavljaš finansijske izveštaje,
 • sprovodiš marketinške aktivnosti,
 • da pružaš usluge u bankarstvu i osiguranju,
 • da vodiš evidenciju o kretanju novca,
 • da pametno ulažeš novčana sredstva,
 • da vodiš knjigovodstvenu agenciju,
 • da budeš finansijski menadžer.

Nastava se odvija u specijalizovanom birou za učenje kroz rad u virtuelnom preduzeću. Jedna od prednosti jeste mogućnost povezivanja učenika iz cele Srbije,a i šire, čime se podstiče vršnjačko učenje.

PREDMETI PO RAZREDIMA

Opšteobrazovni predmeti:

IIIIIIIV
Srpski jezik i književnost3333
Strani jezik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika3333
Računarstvo i informatika2
Istorija22
Hemija2
Biologija2
Likovna kultura1
Sociologija sa pravima građana2

 

Stručni predmeti:

IIIIIIIV
Principi ekonomije33
Poslovna ekonomija2222
Računovodstvo2+22+22+24
Poslovna korespondencija i komunikacija22
Ekonomska geografija2
Poslovni engleski jezik111
Poslovna informatika22
Javne finansije2
Bankarstvo22
Statistika22
Pravo22
Marketing2
Ekonomsko poslovanje222
Preduzetništvo2

 

Izborni predmeti:

IIIIIIIV
Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila

Muzička kultura, Izabrana poglavlja matematike, Istorija (odabrane teme), Fizika, Logika sa etikom

 

Stručni:

Nacionalna ekonomija, Komercijalno poznavanje robe, Elektronsko poslovanje,  Osnove bankarskog poslovanja sa evidencijom

22