Author Archives: Sonja Stamenković

Upis u drugi, treći i četvrti razred

24 авг 12
Sonja Stamenković
No Comments

Dragi u?enici, hospital

upis u drugi, tre?i i ?etvrti razred vrši?e se 30.08.2012. godine od 10 do 14 h.

Akcija „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!“ osvojila drugo mesto

02 јула 12
Sonja Stamenković
No Comments

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, apoplectic predstavnici projektnog tima Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora, Vladimir Stoji?evi?, Milena ?or?evi? i Petar Goluboiv?  prezentovali su akciju „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ na seminaru koji se održavao na Grzi u periodu od 15.06.-17.06.2012. godine.

Osim prezentovanja projekta, na seminaru smo vežbali javni nastup, javni govor i debatu, a prvenstveno timski rad, što ?e nam sigurno u budu?e veoma zna?iti. Imali smo sjajne predava?e, koji su nam pomogli da brzo i lako savladamo sve gore navedene veštine i trudili se da naš put evaluacije kroz završni seminar bude što bolji. Znanja ste?ena na seminaru preneli smo na naše vršnjake, u?esnike u projektu, kratkim predavanjima. Osim naše, svoje u?eš?e u projektu su imale i slede?e škole:

Ulepšajmo i ozelenimo! – SŠ ’’Sveti Sava’’, Kladovo,

Baza znanja – Tehni?ka škola, Zaje?ar,

Škola sporta i saradnje – Tehni?ka škola, Bor,

Zeleni kutak za moj odmor – Tehni?ka škola, Knjaževac,

Razumevanjem do jednakosti – Unija srednjoškolaca, Zaje?ar i

?itaonica – SŠ ‘Branislav Nuši?’, Sokobanja

Nakon prezentovanja realizovanih akcija, usledilo je glasanje i Ekonomsko-trgovinska škola je sa akcijom „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ osvojila je drugo mesto, što dokazuje da je akcija uspešno realizovana i da je doprinela pove?anju svesti gra?ana o nasilju, kao velikom socijalnom problemu.

Vladimir Stoji?evi? III-4

     

Upis 2012/2013.

22 јуна 12
Sonja Stamenković
3 comments

Po odluci Ministarstva prosvete i nauke  škola ?e slede?e školske godine upisati slede?a zanimanja:

1. Finansijski administrator – 30 u?enika

2. Komercijalista – 24 u?enika

3. Poslovni administrator – 30 u?enika

4. Turisti?ki tehni?ar – 24 u?enika

5. Kuvar – 30 u?enika

 

 

Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!

19 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, cheap Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora realizovala je 14. juna 2012. godine akciju „Ne kuliraj nasilje, order pobedi ga“. Cilj programa je da:

– Ukaže javnosti na postoje?e potrebe i probleme sa kojima se mladi suo?avaju i predloži konkretna rešenja;

– Reši konkretan problem mladih ljudi u svojoj sredini kroz jednokratne akcije;

– Skrene pažnju nadležnih na konkretne probleme koji poga?aju mlade ljude i predloži mogu?a rešenja istih.

Problem koji je sve u?estaliji me?u školskom populacijom odnosi se na vršnja?ko nasilje i na ostale njegove oblike, order koji jednim delom proisti?u iz me?usobnog nerazumevanja, gledanja neadekvatnog TV programa, loše isplaniranog i koncipiranog slobodnog vremena kao i neadekvatnog sadržaja u lokalnim sredinama za ispunjavanje istog. Posledica toga je povu?enost u sebe koja prelazi u anksioznost koja se javlja zbog nepostojanja institucija koje mogu da im pomognu u rešavanju problema.

  

Read More…

Promocija časopisa „Tragovi“

18 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

U petak, bronchi 16.06.2012. godine u Biblioteci grada Bora, sale u?enici i nastavnici promovisali su 11. broj školskog ?asopisa „Tragovi“.

Evo kako je bilo…

    

Empowering Young People – Connecting Europe

17 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

Novi projekat u koji u?estvuje Ekonomsko-trgovinska škola Bor zove se „Empowering Young People – Connecting Europe“. Projekat finansiraju Evropska Unija i austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, physician umetnost i kulturu, a realizuje organizacija  Kultur Kontakt iz Be?a, Austrija.U regionu u?estvuje 16 srednjih škola iz 10 zemalja dunavskog regiona (Austrija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Nema?ka, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Ukrajina).  Cilj projekta je da razvije inovativne, kreativne škole koje promovišu aktivno u?eš?e u?enika u svakodnevnom životu, u gra?anskom društvu, na nacionalnom i regionalnom nivou, stvaranje više interkulturalne svesnosti kroz me?ukulturalnu interakciju i održivi razvoj.

Projekat traje od maja 2012. – decembra 2013. godine. Tokom projekta ?e biti organizovane razli?ite projektne aktivnosti, koje obuhvataju i rad u 4 klastera koja se sastoje od po 4 škole iz razli?itih zemalja. Radionice za razvijenje projektnih aktivnosti bi?e održavane u razli?itim zemljama, ?iji raspored ?e naknadno biti poznat školama.

 

Projektni tim Ekonomsko-trgovinske škole ?ine:

  1. Radosavljevi? Svetlana, direktorka škole
  2. Stevanovi? – Kagadejev Irina, koordinator projektnog tima (nastavnica)
  3. Bikovi? Saša, ?lan tima (nastavnik)
  4. Trailovi? Jelena (u?enica)
  5. Bogdanovi? Dušan (u?enik)
  6. Šumar Jovana (u?enica)
  7. Raki? Vladan (u?enik)

 

OČISTIMO SRBIJU

16 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

09.06.2012. godine

        

Dan otvorenih vrata škole

17 маја 12
Sonja Stamenković
No Comments

Poštovani roditelji osmaka,

u subotu,  26.05.2012. godine  od 10 do 12 časova u Ekonomsko-trgovinskoj školi biće dan otvorenih vrata.

Dođite da se upoznamo i da se informišete o pitanjima koja vas interesuju!

Upis 2012/2013. godine

15 маја 12
Sonja Stamenković
No Comments

Dragi osmaci, asthma

naša škola slede?e školske godine upisuje slede?e obrazovne profile:

1. Finansijski administrator – ogled, pill 24 u?enika

2. Komercijalista – ogled, 24 u?enika

3. Poslovni administrator – ogled, 24 u?enika

4. Turisti?ki tehni?ar – ogled, 24 u?enika

5. Tehni?ar obezbe?enja – 30 u?enika

Šifra zanimanja Tehni?ar obezbe?enja bi?e objavljena u dopuni Konkursa za upis u srednje škole, koji ?e iza?i u periodu od 21. do 25. maja.

Sva zanimanja su IV stepena.

Sre?no!

Talenat + Psihologija = Ljubav

07 маја 12
Sonja Stamenković
No Comments

 U subotu 5. maja u Boru je održana Regionalna Smotra radova nau?nog i umetni?kog stvaralaštva Centra za talente. Naši talentovani maturanti odeljenja turisti?kog tehni?ara Milica Ljubi?i? i Petar Kneževi? osvojili su II mesto na takmi?enju i plasman za Republi?ko takmi?enje u psihologiji. Milica i Petar trenutno nemaju predmet: psihologija, adiposity ali imaju veliku ljubav i interesovanje ka ovom predmetu u ?emu im svesrdno pomaže profesorica psihologije Brankica Mihajlovi? Ili?. Ovaj uspeh i prelepo iskustvo ?e im biti dodatni motiv za još ve?im uspesima tim pre što žele da studiraju psihologiju na Filozofskom fakultetu. Dakle, vialis 40mg talenat u kombinaciji sa radom, željom i ljubavlju neizostavno mora dovesti do željenog uspeha. To im od sveg srca i mi želimo.