Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, cheap Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora realizovala je 14. juna 2012. godine akciju „Ne kuliraj nasilje, order pobedi ga“. Cilj programa je da:

– Ukaže javnosti na postoje?e potrebe i probleme sa kojima se mladi suo?avaju i predloži konkretna rešenja;

– Reši konkretan problem mladih ljudi u svojoj sredini kroz jednokratne akcije;

– Skrene pažnju nadležnih na konkretne probleme koji poga?aju mlade ljude i predloži mogu?a rešenja istih.

Problem koji je sve u?estaliji me?u školskom populacijom odnosi se na vršnja?ko nasilje i na ostale njegove oblike, order koji jednim delom proisti?u iz me?usobnog nerazumevanja, gledanja neadekvatnog TV programa, loše isplaniranog i koncipiranog slobodnog vremena kao i neadekvatnog sadržaja u lokalnim sredinama za ispunjavanje istog. Posledica toga je povu?enost u sebe koja prelazi u anksioznost koja se javlja zbog nepostojanja institucija koje mogu da im pomognu u rešavanju problema.

  

Aktivnosti realizovane  ovim  projektom treba da privuku pažnju široj javnosti na probleme mladih, kojima društvo ne posve?uje dovoljno pažnje, i podstaknu okruženje da na trenutak zaboravi na svoje svakodnevne probleme i pomogne mladima kroz podršku, pružanje adekvatnog saveta i realizacije odre?enih aktivnosti koje ?e ih usmeriti na pravi put razvijaju?i pri tom moralne vrednosti koje su neophodne za formiranje pozitivne li?nosti. Složi?ete se da na mladim po?iva naša budu?nost.

Najbitnije aktivnosti akcije „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga „ :

– Pripadnici Policijske uprave Bor u sastavu: pomo?nik komandira PI – zadužen za rad školskih policajaca,  školski policajac i pripadnik saobra?ajne policijei održali su predavanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi, na temu nasilja pod nazvom “I ja sam školski policajac”. U?enici su upoznati sa  razli?itim vrstama nasilja, nemilim konsekvencama koje mogu nastati, adekvatnom reagovanju u nasilnim situacijama kao i  o na?inu kojim se može preduprediti nasilje. Tako?e je obra?ena i tema nasilja u saobra?aju, pošto u školi imamo “novope?ene” voza?e koji neozbiljno shvataju odgovornost koju imaju kao u?esnicu u saobra?aju.

– Preko flash moba, koji je izveden na gradskom šetalištu, u?enici su prikladnom koreografijom i transparentima poslali poruku gra?anstvu o štetnosti i posledicama koje nasilje može izazvati. Na taj na?in je pove?ana svest o zna?aju borbe protiv nasilja  i apelovano je da ga ne treba zataškavati, kulirati i raspirivati, ve? na adekvatan na?in reagovati.

Saša Bikovi?