Dan planete zemlje

20.aprila, drugs u Biblioteci u Boru, shop buy održan je program vezan za Dan planete zemlje.Po?etak programa obeležili su najmladji u?esnici (obdanište „Bambi“) koji su igrom i pesmom razveselili sve prisutne.U?enici osnovnih škola su na svoj simpati?an na?in pokazali kako ?uvaju zemlju, apoplectic i njene zelene površine, a u?enice prvog razreda Ekonomsko-trgovinske škole (ODELJENJE TURISTI?KIH TEHNI?ARA – I4) su i […]

Nešto više o MEDIJACIJI

Medijacija je na?in rešavanja konflikta i prevazilaženje nesporazuma u kome se neutralna, prostate tre?a strana ili strane pojavljuju u ulozi medijatora, impotent izme?u sukobljenih strana. Olakšava proces komunikacije izme?u strana koje pregovaraju i omogu?ava im postizanje sporazuma.Medijacija ozna?ava odre?ene tehnike posredovanja koje su razvijene u poslednjih 40-tak godina. Me?utim, ono što je novo jeste raspon situacija u kojima se medijacija […]

Svetski dan zdravlja

7. aprila u  Biblioteci u Boru, price viagra održan je Svetski Dan zdravlja.Ovogodišnji akcenat je ba?en na mikrobe. U?enici I4 u?estvovali su u programu. Dušan Bogdanovi?, malady Stefan Stojadinovi? i Nenad Petrovi? pripremili su prezentaciju Pricnipi zdravog zivota.  U?enica Tamara ?ori? je sa nastavnicom Bojanom izvela malu komi?nu predstavu vezanu za zdravlje, ambulance za najmladje u?esnike programa…

Značajni datumi u aprilu

? ?April po?inje šalom i smehom i nastavlja se u lepom raspoloženju jer je celi ovaj mesec u znaku o?ekivanja prole?nih lepih i sun?anih dana. Ovaj mesec obiluje zna?ajnim datumima, bronchi | a mi smo izdvojili slede?e:1. april – Svetski dan šale7. april – Svetski dan zdravlja22. april – Dan planete zemlje23. april – Svetski dan knjige29. april – Svetski dan igreViše […]

Uspeh na tromesečju

U utorak 29. marta su povodom tre?eg klasifikacionog perioda  održane sednice Odeljenjskih ve?a u okviru profilnih timova. Glavna tema je bila razmatranje uspeha i vladanja, asthma a ta?ke dnevnog reda su bile vezane i za kriterijume ocenjivanja i analizu efekata dopunske i dodatne nastave.

Simulacija sudskog procesa

U Kruševcu je 02.04.2011.god. održano Republi?ko takmi?enje srednjih škola “ Simulacija sudskog procesa”. Prvi put su u?estvovali i maturanti naše škole, cheap smer pravnih tehni?ara. Ekipu je ?inilo 6 u?enika i to: Kostandinovi? Nikola, Risti? Sava, Simeonovi? Tamara, ?iri? Lidija, Glavi? Sladjana i Elek Nevena. Takmi?are je pripremala nastavnica pravne grupe predmeta Tomi? Radmila. Žiri je ?inio javni tužilac, predsednik […]

I opet plasman

U subotu 19. marta održano je Opštinsko takmi?enje iz istorije. Od pet u?enika koji su predstavljali našu školu ?etiri u?enika je obezbedilo plasman za Okružno takmi?enje i to:1.     Konstandinovi?  Nikola  IV-42.     Trujki?  Tatjana  II-13.     Bosijokovi?  Tamara  I-14.     Dodi?  Marjan  I-1Profesoru Danijelu i pomenutim u?enicima želimo puno sre?e i uspeha na slede?em takmi?enju u Majdanpeku.Slika preuzeta odavde.

Profesionalna orijentacija

Tako?e u subotu 12. marta maturanti naše škole bili su u Beogradu sa svojim odeljenjskim starešinama na Sajmu obrazovanja. Na žalost na Sajmu se nisu pojavili svi doma?i državni fakulteti i visoke strukovne škole. U?enici su imali prilike da vide inostrane fakultete i naravno da se snabdeju bogatim promo materijalom. Oni koji još nisu odlu?ili ’’kuda posle srednje škole’’krajnje je […]