Zašto u stvari ekonomska škola?

Ekonomsko-trgovinska škola Bor je tokom poslednjih nedelju dana u?estvovala na sajmovima profesionalne orijentacije u Zaje?aru i Boru. Na sajmovima smo predstavili naše obrazovne profile, arthritis zainteresovanim u?enicima osnovnih škola i  objasnili šta se to kod nas u?i i šta i kako nakon naše škole. Iako u?enici osmih razreda uglavnom upisuju ono što i njihovo društvo, ipak ih savetujemo da dobro razmisle o budu?em pozivu. Svedoci smo slu?ajeva da u?enici krenu za društvom u neku školu i nakon toga se razo?araju, predomisle pa odlaze u druge škole (ako ima mesta) ili ostaju mu?e?i se i u?e?i ono što ne vole.

Ako bi uratko opisali profile u ETŠ Bor naredne školske godine i pokušali da budu?im prvacima predstavimo ono što ih interesuje … to bi otprilike bilo ovako:

Finansijski administrator – karakteristika ovog profila je intenzivan rad u predmetima koji se ti?u ra?unovodstva..Tokom školovanja akcenat se baca na ?istu ekonomiju i analizu finansijskog poslovanja i finansijskih tokova. Iako ima opšte izborne predmete u prvom i drugom razredu, u višim razredima akcenat je na stru?nim predmetima. Ve? od drugog razreda u?enici simuliraju rad u preduze?u i odlaze na praksu u finansijske službe u preduze?ima u Boru. Spada u teže profile u našoj školi i iz godine u godinu se takmi?i sa poslovnim administratorom oko najboljih profila. U ve?ini upisanih odeljenja u poslednjih 7-8 godina ovaj profil su upisivali najbolji osmaci, dok u poslednje dve godine najve?i broj poena je potreban za poslovnog adminsitratora

Poslovni administrator – kao što smo rekli, iste je težine kao i finansijski, ali ovde je akcenat na pravnim poslovima više nego na finansijskim. Poslovni administrator je bukvalno profil koji može svašta da radi, univerzalac, može se re?i da je nasledio starog ekonomskog tehni?ara. U ovom profilu u?enici od tre?eg razreda simuliraju rad u preduze?u i odlaze na prakti?nu nastavu u pravne i administrativne službe u preduze?ima u Boru.

Komercijalista – ovo je još uvek ogledni profil, koji upisuje 24 u?enika. Za razliku od FA i PA, nema mnogo opštih predmeta uglavnom su to stru?ni predmeti. U ovom profilu se u?e dva strana jezika, a akcenat se stavlja na organizaciju rada i na nabavku i prodaju robe. Simulacija rada u preduze?u se u jednom modulu radi i na stranom jeziku. Ovaj profil do sada su upisivali nešto slabiji u?enici u odnosu na ostale profila u ETŠ.

Turisti?ki tehni?ar – ovaj profil ?e od naredne školske godine biti u redovnom sistemu, do sada je bio u ogledu. Ovaj profil nema nikakve veze sa prethodna tri profila, jer pripada drugom podru?ju rada. Predmeti su potpuno druga?iji, maskimalno orijentisani na prakti?an rad i na simulaciju rada u turisti?kim agencijama i hotelima. Ovaj profil tako?e ima dva strana jezika i može se smatrati  najlakšim profilom u ETŠ. Ali to ne zna?i da ga je lako upisati, baš naprotiv potreban je visok uspeh na kraju osnovne škole i prijemnog ispita.

To je uratko to što se ti?e profila. Ina?e osim veoma interesantnog nastavnog sadržaja, u?enici naše škole su veoma aktivni i u vannastavnim aktivnostima. U?eš?e u mnogim projektima u?enicima daje mogu?nost da sagledaju svet iz jedne druge perspektive i da u?estvuju u humanitarnim, edukativnim kao i raznim društveno angažovanim aktivnostima. Ono što je posebno važno je to, da svi profili u ETŠ imaju predmet preduzetništvo na kome u?e kako da pokrenu sopstveni posao i kako da sutradan budu preduzetnici.

Pored svih ovih informacija jedna je veoma bitna, a ona pokazuje koliko ETŠ vredi. Za upis u ETŠ Bor treba najviše bodova, a nakon upisa mali je procenat onih koji ne završe školu. Ima puno razloga zašto treba upisati ETŠ Bor, a evo zašto je u?enici vole: