Ma koliko bio jak, zakon je jači!

Učenički parlament Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora realizovao je akciju „Ma koliko bio jak, zakon je jači“, u okviru projekta ‘Mladi u pokretu’ koji Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak realizuju u partnerstvu sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.Jedna od aktivnosti bila je pod nazivom „Razmišljaj srcem, ne pesnicom“ čija su ciljna grupa bili učenici seoskih osnovnih škola u borskoj opštini i to: OŠ […]

Školski list Tragovi br. 14

Školski list Tragovi ve? 14 godina tradicionalno ure?uju u?enici i nastavnici naše škole. Ni ove školske godine nije bilo druga?ije. Me?utim, generic novina je to što imamo prvo elektronsko izdanje našeg lista i nadamo se da ?e ga ?itaoci sa uživanjem i interesovanjem ?itati. Na ovaj na?in želimo da predstavimo dešavanja i novosti iz naše škole, doctor aktivnosti u kojima […]

Iznova u duhu Svetosavlja

Dan Svetog Save je u našoj školi godinama sve?an, help lep i dostojanstven. Tome najviše doprinosi srpski obred se?enja slavskog kola?a uz molitvu sveštenika i blagog mirisa tamjana, capsule zatim prelepa himna našem svetitelju Savi, poruka direktorke škole prvenstveno namenjena ?acima I razreda koji tradicionalno svake godine prisustvuju sve?anosti i namenska priredba.Kada je re? o priredbi, njene autorke profesorice srpskog […]

Raspored polaganja vanrednih u januarskom ispitnom roku

Red. br.Datum i vreme polaganjaNaziv predmetaKomisijaKandidat1.Ponedeljak 26.01.2015.g. 12:45Poslovna korespondencija i komunikacija1. Elena Spasi? Mitranovi? -pred. 2.Mitrovi? Viktorija  3.Filipovi? Irena1. Todosijevi? Lena, try   IIIr tur.teh2.Ponedeljak 26.01.2015.g. 13:00Osnovi ekonomije1.Petrovi? Mladen-pred. 2. Pavlovi? Zvezdica  3. Bikovi? Saša1. Nevena  Grujovi? ro?.Mitrovi?  IV r  ekon.teh  2.Stankovi? Nina  ekon.teh. IV r.3.Ponedeljak  26.01.2015.g.  9:30Sociologija1.Sredojevi? Branko-pred. 2.Paji? Katerina 3.Paunovi? Danijela1. Todosijevi? Lena, prescription   IIIr tur.teh4.Ponedeljak 26.01.2015.g.17:00Agencijsko […]

Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 02/2014

Molim Vas da nam pojasnite klauzulu 12 iz javne nabavke 2/2014 (strana 12.), erectile a koja je direktno vezana za stavka 1. bankarsku garanciju za povra?aj avansnog pla?anja koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv kao i za stavku 2. blanko sopstvene menice i meni?nog ovlaš?enja.Zakonom o turizmu, zakonom o zaštiti potroša?a, posebnim uzansama u turizmu regulisano je da organizatori […]

Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 02/2014

Poštovani, herbalJavljamo se povodom Vaše javne nabavke broj 2/2014, objavljene decembra 2014 godine, radi izvo?enja ekskurzija za II, III i IV razred u školskoj 2015/2016. godini.Sa obzirom da niste naveli termine realizacije ekskurzija molimo Vas da nas obavestite o istom (mesec i godina) kako bismo mogli da uradimo pravilne i pravovremene predrezervacije u hotelima.Pojašnjenje Komisije za javnu nabavku usluge izvo?enja […]