Author Archives: Elena Spasić Mitranović

Dodeljeni sertifikati mladim preduzetnicima

06 феб 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Obuku za preduzetnike u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta “Regionalni razvoj Bora” poha?alo je i 11 u?enika naše škole. Obuku, viagra koja je realizovana u prethodnih nekoliko meseci, medicine   završilo je ukupno 98 polaznika iz Bora i Majdanpeka. Kandidati su uradili biznis planove za sopstvene poslovne ideje, a 28. januara su im dodeljeni sertifikati u Narodnoj biblioteci u Boru.

Obuku su poha?ali u?enici  IV razreda: Maja  Zlatkov, Saša ?or?evi?, Tatjana Lali?, Zoran Kuz, Aleksandar Petrovi?, Nikola Konstandinovi?, Brankica An?elkovi?, Milan Radivojevi?, Tijana Stevanovi?, Marija Radi?evi? i Pavle ?iri?.

Predava?i iz Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduze?a Kruševac su pohvalili kreativnost, ideje i preduzetni?ki duh ovih mladih ljudi.

Iskreno se nadamo da ?e se našim perspektivnim preduzetnicima ovo iskustvo u  pokazati korisnim u budu?nosti, te da ?e se osmeliti da krenu putem osamostaljivanja i pokretanja sopstvenog posla.

Članovi ReCeKo tima

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole.

Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine:

1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima)

2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta

3.     Milanovi? Lidija – nastavnik ekonomske grupe predmeta

4.     Trajkovi? Violeta – nastavnik pravne grupe predmeta

5.     Spasi? Elena – nastavnik ekonomske grupe predmeta

PR tima i PR škole je pedagog Vesna Petkovi?, a u radu ReCeKo tima intezivno u?estvuje i direktor škole.

ReCeKo

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako u pogledu oboga?ivanja obrazovne ponude i stru?nog usavršavanja nastavnika, tako i u drugim oblastima.

Me?utim, istraživanje koje je sproveo GTZ je pokazalo da naše škole i dalje imaju niz problema u radu. Uo?eno je da škole nedovoljno usmeravaju svoju obrazovnu ponudu ka lokalnim i regionalnim potrebama. Podaci pokazuju da veliki broj svršenih srednjoškolaca (?ak oko 90%) iz ekonomskih škola upiše neku od visokoškolskih institucija, ali tek 35% ?aka i završi izabrani fakultet ili višu školu. Tako?e, istraživanje je pokazalo da je samo 15% njih zaposleno u domenu svog nivoa obrazovanja, dok ostali rade u prethodnom nivou.

Read More…

Preduzetništvo – materijal za učenike

19 окт 10
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U?enici odeljenja IV1 i IV3 ovde mogu na?i materijal sa ?asova preduzetništva vezan za sadržinu prvog modula:

Read More…