Author Archives: %s

Preduzetništvo II modul

21 феб 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U nastavku je materijal za učenike vezan za II modul predmeta Preduzetništvo.

Materijal će biti ažuriran u skladu sa obradom novih nastavnih jedinica na časovima.

Read More…

Ljubav je kad ti srce drnda!

14 феб 11
Elena Spasić Mitranović
3 comments

Nasuprot onome sto se danas misli, asthma Dan zaljubljenih je zapravo prastari praznik – 14. februara stari Rimljani su slavili boga Fauna, generic zaštitnika pastira. Pri tome bi kao blagoslov za sre?nu i bogatu ljubav zaljubljeni par prskali krvlju žrtvenog jareta.

U hriš?anskoj epohi Valentin, store mu?enik iz III veka n.e. bio je svetitelj koga su poštovale mlade devojke nesre?ne u ljubavi. Kada je imperator Klaudijus II odlu?io da su neoženjeni muškarci bolji vojnici od onih koji imaju žene i porodicu, zabranio je brak mladim mužkarcima koji bi bili njegovi potencijalni vojnici. Valentin je uvideo koliku nepravdu ovim svojim postupkom ?ini imperator, pa je rešio da i pored svega nastavi da ven?ava mlade ljubavnike u tajnosti. Kada su ove njegove aktivnosti bile otkrivene, Klaudijus je naredio da ga ubiju. Ubijen je 14. februara 269. godine nove ere. Legenda kaže da je Valentin pre smrti poslao oproštajnu poruku slepoj tamni?arovoj ?erki – u pismu je bio žuti šafran sa porukom „od Valentina u znak zahvalnosti za toplinu koju je pokazala prema njemu“. Dogodilo se ?udo i devojka je progledala. Od tada poti?e poznata tradicija da muškarci pišu ženama slatke poruke.

Read More…

Dodeljeni sertifikati mladim preduzetnicima

06 феб 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Obuku za preduzetnike u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta “Regionalni razvoj Bora” poha?alo je i 11 u?enika naše škole. Obuku, viagra koja je realizovana u prethodnih nekoliko meseci, medicine   završilo je ukupno 98 polaznika iz Bora i Majdanpeka. Kandidati su uradili biznis planove za sopstvene poslovne ideje, a 28. januara su im dodeljeni sertifikati u Narodnoj biblioteci u Boru.

Obuku su poha?ali u?enici  IV razreda: Maja  Zlatkov, Saša ?or?evi?, Tatjana Lali?, Zoran Kuz, Aleksandar Petrovi?, Nikola Konstandinovi?, Brankica An?elkovi?, Milan Radivojevi?, Tijana Stevanovi?, Marija Radi?evi? i Pavle ?iri?.

Predava?i iz Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduze?a Kruševac su pohvalili kreativnost, ideje i preduzetni?ki duh ovih mladih ljudi.

Iskreno se nadamo da ?e se našim perspektivnim preduzetnicima ovo iskustvo u  pokazati korisnim u budu?nosti, te da ?e se osmeliti da krenu putem osamostaljivanja i pokretanja sopstvenog posla.

Članovi ReCeKo tima

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole.

Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine:

1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima)

2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta

3.     Milanovi? Lidija – nastavnik ekonomske grupe predmeta

4.     Trajkovi? Violeta – nastavnik pravne grupe predmeta

5.     Spasi? Elena – nastavnik ekonomske grupe predmeta

PR tima i PR škole je pedagog Vesna Petkovi?, a u radu ReCeKo tima intezivno u?estvuje i direktor škole.

ReCeKo

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako u pogledu oboga?ivanja obrazovne ponude i stru?nog usavršavanja nastavnika, tako i u drugim oblastima.

Me?utim, istraživanje koje je sproveo GTZ je pokazalo da naše škole i dalje imaju niz problema u radu. Uo?eno je da škole nedovoljno usmeravaju svoju obrazovnu ponudu ka lokalnim i regionalnim potrebama. Podaci pokazuju da veliki broj svršenih srednjoškolaca (?ak oko 90%) iz ekonomskih škola upiše neku od visokoškolskih institucija, ali tek 35% ?aka i završi izabrani fakultet ili višu školu. Tako?e, istraživanje je pokazalo da je samo 15% njih zaposleno u domenu svog nivoa obrazovanja, dok ostali rade u prethodnom nivou.

Read More…

Preduzetništvo – materijal za učenike

19 окт 10
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U?enici odeljenja IV1 i IV3 ovde mogu na?i materijal sa ?asova preduzetništva vezan za sadržinu prvog modula:

Read More…