Značajni datumi u aprilu

? ?April po?inje šalom i smehom i nastavlja se u lepom raspoloženju jer je celi ovaj mesec u znaku o?ekivanja prole?nih lepih i sun?anih dana. Ovaj mesec obiluje zna?ajnim datumima, bronchi | a mi smo izdvojili slede?e:1. april – Svetski dan šale7. april – Svetski dan zdravlja22. april – Dan planete zemlje23. april – Svetski dan knjige29. april – Svetski dan igreViše […]

Uspeh na tromesečju

U utorak 29. marta su povodom tre?eg klasifikacionog perioda  održane sednice Odeljenjskih ve?a u okviru profilnih timova. Glavna tema je bila razmatranje uspeha i vladanja, asthma a ta?ke dnevnog reda su bile vezane i za kriterijume ocenjivanja i analizu efekata dopunske i dodatne nastave.

Ljubav je kad ti srce drnda!

Nasuprot onome sto se danas misli, asthma Dan zaljubljenih je zapravo prastari praznik – 14. februara stari Rimljani su slavili boga Fauna, generic zaštitnika pastira. Pri tome bi kao blagoslov za sre?nu i bogatu ljubav zaljubljeni par prskali krvlju žrtvenog jareta.U hriš?anskoj epohi Valentin, store mu?enik iz III veka n.e. bio je svetitelj koga su poštovale mlade devojke nesre?ne u […]

Dodeljeni sertifikati mladim preduzetnicima

Obuku za preduzetnike u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta “Regionalni razvoj Bora” poha?alo je i 11 u?enika naše škole. Obuku, viagra koja je realizovana u prethodnih nekoliko meseci, medicine   završilo je ukupno 98 polaznika iz Bora i Majdanpeka. Kandidati su uradili biznis planove za sopstvene poslovne ideje, a 28. januara su im dodeljeni sertifikati u […]

Članovi ReCeKo tima

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole.Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine:1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima)2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta3.     Milanovi? Lidija – nastavnik ekonomske […]

ReCeKo

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako […]