NOVEMBAR u znaku preventivne edukacije o nasilju

Bezbedni mladi – sigurnija Srbija

U?enici I, ampoule II i III razreda naše škole imali su prilike da u?estvuju u informativno-edukativnom programu u okviru projekta ’’Bezbedni mladi – sigurnija Srbija’’ koji sprovodi  Centar za omladinu „Tvoja Srbija“ u saradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Internacionalne policijske asocijacije.

Zadovoljstvo zaposlenih u školi zbog u?eš?a u ovom projektu je ve?e, order tim pre što je samo 10 škola u Srbiji odabrano na konkursu. Sre?u su imali i u?enici Mašinsko-elektrotehni?ke škole iz Bora koji su tako?e odabrani konkursom i zajedno sa našim u?enicima prisustvovali edukativnim radionicama.

Teme koje su prezentovane u?enicima su: Nasilje (akcenat na vršnja?kom nasilju); Bolesti zavisnosti (akcenat na drogama); Trgovina ljudima i Ponašanje navija?a.

Da su teme izazvale veliko interesovanje u?enika i njihovu interakciju sa predava?em, govori ?injenica da su u?enici imali priliku da komuniciraju sa vrhunskim predava?em iz ovih oblasti a posebno domen: trgovine ljudima. Naime, radi se o dr Nebojši Panteli?u predsedniku Internacionalne Policijske Asocijacije (IPA) sekcije u Srbiji. Zvanje istraživa?a saradnika je stekao na Institutu za politi?ke studije i Institutu za sociološka i kriminološka istraživanja. Napisao je i objavio više knjiga, stru?nih i nau?nih radova, mnogo održanih predavanja i seminara pa nije ni ?udo što su u?enici pohvalili predava?a, njegovo izlaganje, pristupa?nost, na?in obra?anja i posebno navo?enje interesantnih primera iz svakodnevnog života.

Sveukupni utisak: prili?no novih, korisnih, upotrebljivih informacija i dosta prakti?nih saveta.

’’Teatrom protiv nasilja’’

U?enici prvog razreda (na žalost ne svi) imali su priliku da u sali škole prisustvuju edukativnoj predstavi pod nazivom ’’Nasilje nema opravdanja’’. Predstava se izvodi u pet regiona u Srbiji i ima za cilj da kroz edukaciju uti?e na smanjenje nasilja u društvu, prvenstveno u porodici.

Predstava je proglašena najboljim projektom u Evropskoj Uniji u prevenciji nasilja u porodici na godišnjem kongresu u Litvaniji. Njen autor i reditelj Zijah A. Sokolovi? je postao ambasador UNDP-a za nenasilje i toleranciju.

Ovu predstavu je videlo nekoliko hiljada srednjoškolaca širom Srbije, a igraju je glumci u tri postave. U našoj školi su se predstavili glumci iz Novog Pazara i to Rifat Rifatovi? i Lemana Be?irovi? koji su prisutne svojim izvo?enjem simuliranja odnosa u porodici ostavljali naježene i bez daha, sa gor?inom u duši i suzama u o?ima… da se to nekome dešava, da je to naša stvarnost!

Pored odgledane predstave, u?enici su imali mogu?nost u?estvovanja u razgovoru sa predstavnicima kampanje ’’Nasilje nema opravdanja’’kao i anketiranju pre i nakon predstave.

Doživljaj sa ovog iskustva je NEPONOVLJIV!