Održan seminar za nastavnike

U našoj školi održan je 19. i 20. oktobra dvodnevni seminar namenjen nastavnicima i stru?nim saradnicima škole, impotent na temu: „Komunikacijska kompetentnost nastavnika u funkciji u funkciji unapre?enja rada u školi“.

Ovaj seminar, doctor u trajanju od 16 sati, recipe odobrio je Zavod za unapre?enje obrazovanja i vaspitanja. Seminar je poslužio nastavnicima da oja?aju svoje kompetencije i prošire svoja znanja na polju komunikacije, i to pre svega u me?usobnoj komunikaciji sa kolegama, u?enicima i roditeljima.

Zahvaljuju?i radionicama nastavnici su stavljeni u više razli?itih situacija koje su simulirale razli?ite scenarije na relaciji nastavnik-u?enik-roditelj. Nastavnici su u svojim aktivnostima pokazali veliku kreativnost, što je prime?eno i od strane edukatora. Fotografije ispod prikazuju radno prijatnu atmosferu tokom seminara: