Edukativni čas – Prva pomoć

U petak 11. novembra u?enici prve godine obrazovnog profila  turisti?ki tehni?ar, discount u Narodnoj biblioteci, shop prisustvovali su edukativnom ?asu PRVE POMO?I.

Predava?, doctor doktor medicine koji godinama radi u hitnoj službi  i koji priprema u?enike za takmi?enja iz prve pomo?i pokazao je film o nesre?ama koje se mogu desiti na putu, u saobra?aju, u ku?nim uslovima, kao i na?inu na koji možemo reagovati i pomo?i sebi a i drugima.
Osim predavanja i filma u?enici su i prakti?no videli stavljanje zavoja i imobilizaciju sa nekim sredstvima.
Bojana Simonovi?