Recent Posts

ReCeKo

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako u pogledu oboga?ivanja obrazovne ponude i stru?nog usavršavanja nastavnika, tako i u drugim oblastima.

Me?utim, istraživanje koje je sproveo GTZ je pokazalo da naše škole i dalje imaju niz problema u radu. Uo?eno je da škole nedovoljno usmeravaju svoju obrazovnu ponudu ka lokalnim i regionalnim potrebama. Podaci pokazuju da veliki broj svršenih srednjoškolaca (?ak oko 90%) iz ekonomskih škola upiše neku od visokoškolskih institucija, ali tek 35% ?aka i završi izabrani fakultet ili višu školu. Tako?e, istraživanje je pokazalo da je samo 15% njih zaposleno u domenu svog nivoa obrazovanja, dok ostali rade u prethodnom nivou.

Read More…

Svečano proslavljena školska slava Sveti Sava

28 јан 11
Sonja Stamenković
5 comments

Prema dugogodišnjoj tradiciji u Ekonomsko-trgovinskoj školi se Dan Svetog Save proslavlja uz slavski kola?, medicine sve?u, miris tamnjana, blagoslov sveštenika i pojenje hora himne našem Prosvetitelju.

Ni ove godine tradicija nije izostala.

U prepunoj sali škole koju su napunili naši najmla?i u?enici i njihovi nastavnici, izvedena je Sve?ana akademija u ?ast  Prvom srpskom svetitelju. Pod vo?stvom iskusnog srbiste Snežane Antonijevi? naša ?etiri maturanta, dve prelepe recitatorke Tamara i Jelena i dva šmekera Sava i Nikola odveli su nas u život i putešestvija mladog Rastka Nemanji?a. Pitkim, skladnim i britkim re?enicama osetismo duh vremena monaha Svetog Save a lepotu re?i dopuni mio glas slatke Sla?ane koja zapeva ’’Kosovske božure’’ uz pratnju  nastavnika Milana Dini?a.

Za trenutak smo bili prepušteni i poneseni energijom srpske zadužbine. I bili smo ponosni što ga slavimo. I uživali smo… I opet ?emo…

Uspeh na kraju I polugodišta školske 2010/2011. godine

23 јан 11
Sonja Stamenković
No Comments

Prvo polugodište šk. 2010/2011. godine u?enici ETŠ završili su sa uspehom koji se ne razlikuje mnogo od prošlogodišnjeg. Ono što je primetno je da je pove?an broj neocenjenih u?enika i broj izostanaka. Kao  po starom  obi?aju najbolju srednju ocenu imali su u?enici ?etvrtog razreda a najmanje su izostajali u?enici prvog razreda.

Read More…

BUDIMO HUMANI – poručuje Parlament

11 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

Ideja o humanitarnim akcijama koje pokre?e Parlament u?enika provejava odavno u našoj školi. Jedna od tih akcija se trenutno sprovodi u školi. U toku je prikupljanje ode?e i obu?e za siromašnu decu i decu bez roditelja. U?enici donose pune kese svoje garderobe i predaju pedagogu škole. Na kraju akcije, viagra price škola ?e pozvati Crveni krst koji ?e preuzeti donaciju u?enika i proslediti onima kojima je najpotrebnija. To nije sve. Akcija uklju?uje i prikupljanje nov?anih priloga kako od strane u?enika tako i od zaposlenih u školi. Od tog novca ’’parlamentarci’’ planiraju da naprave novogodišnje paketi?e i uru?e ih bolesnoj deci na de?jem odeljenju koji ?e Novu godinu do?ekati u bolnici. Zato nam Parlament poru?uje da izmamimo de?je osmehe i da je ’’naše Malo, nekome Mnogo’’.

PUŠAČI, LOŠE VAM SE PIŠE

11 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

U prepunoj sali škole, medic 6. decembra je održana tribina pod nazivom ’’Prevencija raka plu?a’’u realizaciji Medicinskog centra Bor. Doktorke Elizabeta Raši? i Slavica Petkovi? su u?enicima i osoblju škole vizuelno i verbalno do?arale i prikazale kako izgledaju plu?a puša?a i kolika je rizi?nost da puša?i obole od raka plu?a. Zastrašuju?e!!! S obzirom i na Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama i javnim mestima, ambulance puša?i su stavljeni na ’’muke’’. Mogu da biraju izmedju pla?anja kazni i potencijalnog dobijanja raka plu?a ili zdravog života i uvek mirišljave kose i garderobe. IZBOR JE SAMO NAŠ!

Predavanja o zdravlju – uvek dobrodošla

11 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

Još jedno predavanje u nizu preventivnih predavanja u organizaciji ZZZ ’’Timok’’ Zaje?ar. Doktorka Branka iz Zavoda je govorila o bolestima zavisnosti i najboljem na?inu o?uvanja zdravlja. U?enici II-1 odeljenja su pokazali veliko interesovanje o temi na predavanju pa su zato i pohvaljeni od strane doktorke Branke.

Statistika PA III razred – grafici

09 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

Evo zadataka vezanih za grafi?ke prikaze zadaci_grafici

Obeležavanje 1. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a

02 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

U organizaciji regionalne kampanje Omladine JAZAS-a Zaje?ar i Resurs centra u Boru i naših u?enika vršnja?kih edukatora: Dijana Grami? i Vladimir Stoji?evi? iz II-4 odeljenja; Marijana Andreji? i Nikola Milovanovi? iz II-5 odeljenja i Vuk Mihajlovi? iz II-2 odeljenja, abortion obeležen je Svetski dan borbe protiv SIDE. Jedna grupa tih u?enika je u holu škole delila kondome i promo materijale a druga grupa to isto u Tehni?koj školi. Svoj doprinos u kampanji u okviru predmeta zdravstveno vaspitanje, dalo je i odeljenje I-4 koji su uradili postere i publikacije i zajedno sa svojom profesoricom Natašaom Ran?elovi? izlepili pano u hodniku škole.

Naši gore pomenuti vršnja?ki edukatori koji su završili obuku o HIV-u i polno prenosivim bolestima u organizaciji JAZAS-a, uspešno su položili test i dobili sertifikate za rad. Iskoristi?emo njihova znanja. Od slede?e nedelje ?e ulaziti u odeljenja i držati radionice po dogovoru sa odeljenjskim starešinama.

Još jednada korisna obuka

30 нов 10
Sonja Stamenković
No Comments

Prošle nedelje, physician ta?nije 25. novembra 5 naših u?enika III razreda  je u?estvovalo na radionicama zajedno sa ostalim vršnjacima iz drugih borskih srednjih škola. Našu školu su predstavljali: Jovanovi? Sanja, viagra 40mg Gaji? Aleksandar i Nikoli? Nikola iz III-3 odeljenja, generic a iz III-2 odeljenja bile su prisutne Anita Demiri i Bogdanovi? Nevena. Edukacija u?enika je organizovana od strane NVO ’’Kokoro’’i realizovana  je  u prostorijama gradske biblioteke u trajanju od 5 sati na temu: ’’Živimo zajedno u svetu razli?itosti’’. Komentari naših u?enika su veoma pozitivni u smislu dobre organizacije, odli?nih radionica i veoma korisne debate gde su u?enici razmenili mišljenja i iskustva o najve?im problemaima današnje školske omladine a to je diskriminacija . Mila i Goca kao voditeljke radionica su i ovoga puta  pokazale svoj entuzijazam i volju u edukovanju mladih borana za život. Po re?ima naših u?enika diskriminacija se ponekad i ne primeti, naj?eš?a reakcija diskriminisanih je ?utanje i povla?enje. Zato je njihov savet:’’O?i u o?i, suo?ite se sa problemom i osobom, pokušajte da problem rešite a ne da bežite od njega’’.