Ekonomija, pravo i administracija

Područje rada EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA sadrži oblasti:

  • Ekonomiju
  • Pravo i administraciju
  • Bezbednost

Oblast ekonomija

Obuhvata obrazovne profile/ kvalifikacije koje osposoblјavaju učenike za obavlјanje poslova u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja, poslovne administracije i komunikacije, komercijalnih poslova, poslova na carini i slično. Aktivni obrazovni profili u ovoj oblasti su: ekonomski tehničar, finansijski tehničar, carinski tehničar, poslovni administrator, finansijski administrator, službenik u bankarstvu i osiguranju i komercijalista. Poslednja razvijena kvalifikacija je finansijsko – računovodstveni tehničar.

Oblast pravo i administracija

Obuhvata obrazovne profile/ kvalifikacije koje osposoblјavaju učenike za obavlјanje poslova javne uprave i obavlјanje pravno-administrativnih poslova. Obrazovni profili koji su trenutno u obrazovnom sistemu su pravni tehničar po čijem programu se obrazuju učenici trećeg i četvrtog razreda i obrazovni profil pravno-poslovni tehničar koji je uveden u sistem 2019.godine. Obrazovni profil birotehničar je još uvek prisutan u završnim razredima škole za učenike sa oštećenim vidom. Potreba za ovim obrazovnim profilom više ne postoji i zato je prešao u formu pasivnih profila.

Oblast bezbednost

Obuhvata obrazovne profile / kvalifikacije koje osposoblјavaju učenike za obavlјanje poslova obezbeđivanje i zaštitu različitih vrsta objekata, sredstava, predmeta i lica, kao i obavlјanje poslova prevencije od požara i gašenja požara. Obrazovni profili koji se školuju u ovoj oblasti su tehničar obezbeđenja i tehničar zaštite od požara.