ADAPTACIJA KURIKULUMA ZA PRIPREMU HP LIFE PROGRAMA ZA PROMOCIJU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

Zadnjih nekoliko nedelja u?enici IV razreda naše škole prošli su obuku o preduzetništvu i preduzetništvim poslovima kroz IT tehnologije i pojekat „ ADAPTACIJA KURIKULUMA ZA PRIPREMU HP LIFE PROGRAMA ZA PROMOCIJU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA“. Obuku su održali Prof.dr Ivan Mihajlovi? i Prof.dr ?or?e Nikoli? sa borskog Tehni?kog fakulteta, prescription  u kabinetima naše škole.

 

Radni zadaci su se sastojali u tome da se u poljima marketinga, order finansija i komunikacija naši u?enici sna?u u ulozi preduzetnika, drugs i da preko odre?enih kompjuterskih programa reše probleme sa kojima se preduzetnici svakodnevno sre?u.

 

Tokom trodnevne obuke naši u?enici su kroz grupni rad i rad u programima kao što su: Outlook, Excel, Power Point i dr. , razvili preduzetni?ki na?in razmišljanjima, unapredili svoje  IT veštine i stekli znanja koja ?e im pomo?i  pri pronalasku posla i pokretanju svog sopstvenog biznisa.

Nakon završene obuke u?enici su stekli internacionalno priznat sertifikat, novo iskustvo  kao i vredno znanje koje ?e im u budu?nosti koristiti.

Petar Golubovi? IV-2