Vršnjačka edukacija

U okviru Projekta  ’’Jednaki u razli?itostima’’ koji sprovodi  UG ’’Kokoro’’program za najmla?e srednjoškolce uklju?eno je 6 naših u?enika koji su proveli  4 dana u peripodu od 4. do 7. marta u edukaciji.

Projekat ja?a aktivizam mladih kroz obuku za vršnja?ku medijaciju i prakti?nu primenu ste?enih veština koje podsti?u iznalaženje novih formi delovanja u školi i zajednici i doprinose antidiskriminaciji. Umrežavanje sa školskim timom za prevenciju nasilja omogu?i?e aktivnosti u kontinuitetu.

Naši vršnja?ki medijatori su u?enici I razreda i to:

1.     Marko Jovanovi?  I-2

2.     Ana ?ulinovi?     I-2

3.     Nikola Jovanovi?  I-2

4.     Saša Miškovi?  I-3

5.     Marija An?elkovi?  I-4

6.     Miša Cvetkovi?  I-4

U subotu  19. marta u prostorijama Kokora naši mladi medijatori ?e dobiti sertifikate i zvani?no postati  stru?ni u procesu medijacije.

Slika preuzeta odavde.