Preduzetništvo – materijal za učenike

U?enici odeljenja IV1 i IV3 ovde mogu na?i materijal sa ?asova preduzetništva vezan za sadržinu prvog modula:

pojam preduzetništva i preduzetnika……………..

dilema preduzetnik – vlasnik radnje……………….

osobine preduzetnika………………………………….

poslovne ideje……………………………………………

ciklus rešavanja problema……………………………

okruženje…………………………………………………

model levka………………………………………………

brainstorming……………………………………………

makroselekcija i mikroselekcija ideja ……………

SWOT analiza……………………………………………

biznis plan……………………………………………….

marketing……………………………………………….

marketing miks…………………………………………

marketing strategije…………………………………