Plan nastave u bloku

Nastavni predmet fond ?asova vreme realizacije mesto realizacije
I polugodište II polugodište
I-4 Organizovanje usluga prevoza 30 24.-30.12.2010. škola, denture turisti?ke agencije
Plasiranje lokalnih turisti?kih ponuda 60 06.-17.06. 2011. škola, clinic turisti?ke organizacije
I-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti, škola
Usluživanje sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti
II-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 90 08.-12.11.2010. 12.-25.04.2011. škola, turisti?ke agencije i hoteli
II-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 30.05.-17.06.2011. ugostiteljski objekti
III-1 Finansijsko-ra?unovodstvena obuka 30 15.-21.04.2011. privredna društva
III-2 Sekretarsko poslovanje 30 30.05.-03.06.2011. Sekretarijat škole
Osnovi mati?ne evidencije 30 09.- 13.05.2011. PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, škola
Osnovi pravnih postupaka 30 16.- 20.05.2011. SO Bor, škola. privredna društva
III-3 Poslovno-administrativna obuka 30 15.-21.04.2011. privredna društva
III-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 150 28.10.-03.11.2010.17.-23.12.2010. 17.-31.01.2011.04.-10.05.2011. škola, turisti?ke agencije i hoteli
III-5 Prakti?na nastava 60 16.-27.05.2011. trgovinski objekti
III-6 Usluživanje sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 09.-27.05.2011. ugostiteljski objekti
Poslasti?arstvo sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 09.-27.05.2011. škola, ugostiteljski objekti
IV-1 Finansijsko-ra?unovodstv. obuka 60 13.-17.12.2010. 04.-08.04.2011. privredna društva
IV-2 Ra?unovodstvo 30 23.-27.05.2011. privredna društva
IV-3 Poslovno-administrativna obuka 60 13.-17.12.2010. 04.-08.04.2011. privredna društva
IV-4 Osnovi pravnih postupaka 30 28.03.-01.04.2011. Sud Bor, škola
Osnovi radnog prava 30 11.-15.04.2011. Skretarijat škole, PIO Bor