Poslovni administrator

Izaberi ovaj obrazovni profil

*ako:

 • smatraš privlačnim rad u modernim kompanijama
 • želiš da upoznaš pravne propise
 • voliš rad na računaru
 • voliš da organizuješ posao
 • voliš strane jezike

*naučićeš:

 • da uspostavljaš kontakt sa poslovnim partnerima
 • da organizuješ i realizuješ sajmove, stručne kupove, seminare, promocije
 • da organizuješ službena putovanja
 • da sastavljaš poslovne izveštaje
 • da planiraš i pratiš poslovne aktivnosti
 • da vodiš različite evidencije

Nastava se odvija u specijalizovanom birou za učenje kroz rad virtuelnog preduzeća.

*trajanje obrazovanja: 4 godine

*broj učenika: 30

Predmeti:

Opšte – obrazovni predmeti:

 IIIIIIIV
Srpski jezik i književnost3333
Strani jezik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika2222
Računarsstvo i informatika2   
Istorija22  
Geografija2   
Biologija2   
Likovna kultura 1  
Logika sa etikom   2
Sociologija sa pravima građana   2

 

Stručni predmeti:

 IIIIIIIV
Poslovni engleski jezik2222
kancelarijsko poslovanje322 
Pravo21+122
Knjigovodstvo32  
Drugi strain jezik2222
Ekonomija2222
Poslovna psihologija 2  
Poslovna informatika sa elektronskim poslovanjem 3 
Kultura jezičkog izražavanja  2 
veštine komunikacije  2 
Statistika  2 
Poslovna i administrativna obuka  45
Preduzetništvo   2
Praktična nastava u bloku 306090

Izborni predmeti:

 IIIIIIIV
Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predemet prema program obrazovnog profila

 

Stručni:  Spoljno trgovinsko poslovanje,Ekonomska geografija, Finansijska analiza, Retorika.

 

Opšte – obrazovni: Ekologija i zaštita životne sredine, Istorija, Muzička kultura, Izabrani sport.

 222