Finansijski administrator – ogled

Školske 2003/2004. godine otpo?ela je realizacija obrazovnog profila u podru?ju rada ekonomija, click pravo i administracija.

Obrazovni profil finansijski administrator nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, therapy Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete i sporta RS i uz podršku Nema?ke organizacije za tehni?ku saradnju — GTZ-a.

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestru?nog obrazovanja i školovanje traje ?etiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila u?enici ?e ste?i znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-ra?unovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovo?enja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, pra?enja i kontrole poslovanja preduze?a, utvr?ivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade razli?itih vrsta obra?una i kalkulisanja.

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predvi?eni su predmeti kojima se sti?u, pre svega, znanja i veštine iz ra?unovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predvi?eni i predmeti kojima se sti?u neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduze?a. Tako?e, tokom školovanja ovog profila sti?e se opšta kultura i obrazovanje — u?enjem stranog jezika, rada na ra?unaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Nastava finansijsko-ra?unovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-ra?unovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti ra?unovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduze?a. ?asove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.

U tre?em i ?etvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduze?ima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, ste?enih znanja i prakti?no ovladavanje finansijsko-ra?unovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduze?ima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stru?ne škole i preduze?a u kojima budu?i poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu na?i i svoje radno mesto.

Finansijski administratori ?e znati i umeti da:

 • poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i ra?unovodstva;
 • obavljaju razli?ite administrativne poslove;
 • poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
 • samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
 • poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
 • knjigovodstveno obuhvataju dužni?ko-poverila?ke odnose;
 • evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
 • obra?unavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
 • obra?unavaju i knjiže amortizaciju;
 • poštuju i primenjuju na?ela poslovne i službene tajne;
 • prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
 • arhiviraju dokumenta.

Završetak obrazovanja, dokazi i ispiti

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete i sporta RS, Centra za stru?no i umetni?ko obrazovanje.

Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o stru?nom obrazovanju za obrazovni profil finansijski administrator.

Neophodni dokazi

Preduslovi za izlazak na ispit

 • Svedo?anstvo o završenom I, II, III i IV razredu
 • Uverenje o obavljenoj prakti?noj obuci u preduze?u
 • Prijava za polaganje maturskog ( završnog ispita ).

Mesto održavanja ispita

Kabinet za finansijsko-ra?unovodstvenu obuku ili realno preduze?e.

Završno zvanje glasi: finansijski administrator

Podru?je rada — ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestru?nog obrazovanja i školovanje traje ?etiri godine.

NASTAVNI PROGRAM                                     I        II        III        IV

1. Srpski jezik i književnost                             3         3          3           3

2. Strani jezik                                                        3          3           3          3

3. Fizi?ko vaspitanje                                          2          2           2          2

4. Matematika                                                       3          3           3          3

5. Ekonomska geografija                                  2           /           /          /

6. Istorija                                                                2          2           /         /

7. Sociologija                                                        /          /           /         2

8. Ra?unarstvo i informatika                         2          2          /         /

9. Preduzetništvo                                               /           /          /         2

10. Osnovi ekonomije                                      2           2          /          /

11. Ekonomika preduze?a                              2           2          2          /

12. Kancelarijsko poslovanje                        2           2          2          2

13. Pravo                                                               /           /           2          2

14. Ra?unovodstvo                                           3          3          4          4

15. Statistika                                                        /           /           3         /

16. Revizija i kontrola                                     /           /             /         2

17. Finansijsko poslovanje                           2          2           2           2

18. Finansijko-ra?unovodstvena obuka   /          2          3           3

Izborni predmeti

19. Gra?ansko vaspitanje/

verska nastava                                             1           1            1           1

 

Ostavite odgovor