Redovno obrazovanje

Na redovnom obrazovanju trenutno se školuju u?enici na  obrazovnim profilima za podru?ja rada Ekonomija, site Pravo i Administracija i Trgovina, decease Ugostiteljstvo i Turizam:

I razred

Finansijski administrator

Komercijalista

Pravni tehni?ar

Turisti?ki  tehni?ar

II razred

Finansijski administrator

Komercijalista-ogled

Poslovni administrator

Turisti?ki tehni?ar

III razred

Finansijski administrator

Komercijalista-ogled

Poslovni administrator

Turisti?ki tehni?a-ogled

IV razred

Finansijski administrator-ogled

Komercijalista-ogled

Poslovni administrator-ogled

Turisti?ki tehni?a-ogled
Kao srednje stru?na škola okrenuta je osposobljavanju u?enika za rad. Prakti?ne veštine neophodne za obavljanje poslova, prostate u?enici sti?u u virtuelnim preduze?ima koja se osnivaju u okviru stru?nih predmeta: Finansijsko-ra?unovodstvena obuka, Poslovno-administrativna obuka, Obuka u virtuelnom preduze?u. U virtuelnim preduze?ima se simuliraju poslovi stvarnih preduze?a, a obavljaju?i ove poslove u?enici sti?u prakti?na znanja i veštine neophodne za njihovo budu?e zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja u?enici imaju priliku da povežu znanja ste?ena u okviru pre svega stru?nih, ali i opšteobrazovnih predmeta i na taj na?in dobiju celovitu sliku o svom profilu i budu?em zanimanju.

Finansijski administrator još obezbedjuje u?enicima visok nivo znanja iz ekonomije, matematike,prava ,informatike, engleskog jezika rukovo?enja i koriš?enja savremenih ure?aja Nakon završetka školovanja posao mogu na?i u raznim službama u preduze?ima , bnkama, osiguravaju?im kompanijama a naro?ito u agencijama koje pružaju knjigovodstvene usluge.

Komercijalisti pretežno mogu raditi u trgovinama na veliko sa raznim vrstama robe.Nisu striktno vezani za kancelariju ve? u okviru terenske službe obilaze svoje komintente. Komrcijalisti u svojim kabinetima simuliraju poslove iz realnih preduze?a.Kroz stru?ne predmete tokom školovanja: trgovinsko poslovanje, pravo u trgovini, me?unarodna špedicija, marketing, poslovna komunikacija, komercijalisti se osposobljavaju za direktno uklju?ivanje u svet rada.

U?enici obrazovnog profila turisti?ki tehni?ar u okviru stru?nih predmeta: imaju veliki broj ?asova prakti?ne nastave i blok nastave gde se osposobljavaju da obavljaju poslove u turisti?kim agencijama i na poslovima recepcije.Zanimanje je prvenstveno namenjeno u?enicima vedrog duha koji vole da putuju i upoznaju nepoznato, koji su komunikativni i vole jezike i koji su kreativni.Glavne osobine koje prate ovo zanimanje su ta?nost,strpljenje,tolerantnost , istrajnost,komunikativnost, ljubaznost,urednost, verbalne sposobnosti i naravno posedovanje opšte kulture.Nastava za obrazovni profil turisti?ki tehni?ar se izvodi u specijalizovanom kabinetu koji omogu?ava u?enicima simulaciju realnih uslova rada na recepciji hotela ili turisti?kim agencijama.Tako?e, u?enici imaju mogu?nost da kroz igranje uloga usavrše ste?ena znanja i dobro se pripreme za budu?e poslove u svom zanimanju.

Pravni tehni?ar je zanimanje koje od u?enika zahteva da bude: ta?an, radan,vredan,pravedan,odgovoran,istrajan ,efikasan,angažovan i ?astan.U?enici ovog zanimanja sti?u znanja u dobro opremljenim kabinetima , a praksu realizuju u javnim institucijama,Opštini i Sudu.Ima mogu?nost zaposlenja pre svega u državnim organima, ali i svim ustanovama i preduze?ima na administrativnim, upravnim,birotehni?kim,poslovnim kao i poslovima mati?ara.

Redovno obrazovanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi podrazumeva ?asove teorijske nastave, ?asove vežbi, ?asove prakti?ne nastave i blok nastave.