Blog Detail

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

31 дец 14
ETŠ Bor
one comments
Republika Srbija
Ekonomsko-trgovinska škola
Beogradska 10, health Bor
Na osnovu ?lana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), adiposity Komisija za javnu nabavku broj JN 2/2014 – usluge izvo?enja ekskurzija za II, III i IV razred Ekonomsko-trgovinske škole Bor u šk. 2015/2016. godini vrši

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija br. 1235-2 od 16.12.2014. godine za javnu nabavku usluga izvo?enja eksurzija za II, III i IV razred Ekonomsko-trgovinske škole Bor u šk. 2015/2016. godini, menja se i dopunjuje na slede?i na?in:
U odeljku  III –  „VRSTA, TEHNI?KE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLI?INA I OPIS USLUGA, NA?IN SPROVO?ENjA KONTROLE I OBEZBE?ENjE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA I EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.“ kod posebnih uslova za Partiju 2 dodaje se još jedna ta?ka koja glasi: „Ponu?a? je dužan da obezbedi i u cenu ura?una usluge stru?nog lokalnog vodi?a za obilazak lokaliteta predvi?enih programom putovanja“. U istom odeljku, kod posebnih uslova za Partiju 3 dodaje se još jedna ta?ka koja glasi „Ponu?a? je dužan da obezbedi i u cenu ura?una usluge stru?nog lokalnog vodi?a za obilazak lokaliteta predvi?enih programom putovanja“.
U odeljku VII – „MODEL UGOVORA“, ?lan 2. stav 3. Modela ugovora dopunjuje se tako što se na kraju re?enice, posle re?i „troškovi licenciranog turisti?kog vodi?a“ ta?ka zamenjuje zarezom i dodaju re?i „troškovi stru?nog lokalnog vodi?a za destinacije u inostranstvu“.

1 Comment

 1. Miša Mijucić јануар 6, 2015 at 10:46 am

  Poštovani,

  Javljamo se povodom Vaše javne nabavke broj 2/2014, objavljene decembra 2014 godine, radi izvođenja ekskurzija za II, III i IV razred u školskoj 2015/2016. godini.

  Sa obzirom da niste naveli termine realizacije ekskurzija molimo Vas da nas obavestite o istom (mesec i godina) kako bismo mogli da uradimo pravilne i pravovremene predrezervacije u hotelima.

  U Negotinu, S poštovanjem,
  05.01.2015 TA Nikolić Prevoz Alpina Tours