Evropski dan jezika

Savet Evrope je inicirao obeležavanje Evropskog dana jezika 2001. godine i od tada se obeležava zajedno sa Evropskom unijom svake godine 26. septembra. Evropski dan jezika obeležava se širom kontinenta organizovanjem razli?itih manifestacija i aktivnosti.
Evropa je bogata jezicima – postoji preko 200 evropskih jezika kao i mnogo drugih jezika kojima govore gra?ani poreklom iz drugih zemalja. Jezi?na raznolikost je važna komponenta evropskih kultura i ona se mora održavati i negovati.
U?enje drugih jezika pomaže da se bolje razumemo i prevazi?emo kulturološke razlike. Izreka  Koliko jezika znaš, order cheap | toliko ljudi vrediš  je istinita iz prostog razloga – što više jezika znaš to je ve?a mogu?nost da upoznaš više ljudi, viagra sale njihove obi?aje i kulturu, a izme?u ostalog, to što govoriš strane jezike govori puno o tebi.
Znam da nekima izgleda teško i mukotrpno da u?e, znaju, razumeju i govore više stranih jezika, ali verujte da nije. Naravno, kao i za sve drugo i za u?enje jezika je potrebno izdvojiti vreme, imati jaku volju za u?enjem, strpljenje i upornost i na kraju ?e se, sigurna sam, trud isplatiti. Razmislite: zar vam ne bi bilo toplo oko srca kada biste naišli na ljude iz neke strane zemlje i kada biste porazgovarali na njihovom jeziku? A još kada bi vas pohvalili i rekli da su zaista pomislili da ste njihovi zemljaci? Naravno da bi! Zato, ponavljam, volja, strpljenje i upornost se uvek isplate.

Rekli su o jeziku…

  • Jezik nije ni propis ni zakon kojeg se morate po svaku cenu držati, nego fleksibilna živa stvar kojoj se prilago?avate. Ja sam prolazio sve jezi?ne faze i varijante; nekad sam bio prinu?en na to, nekad sam to ?inio svojom voljom.
  • Jezik je živa snaga sa kojom je vezana ne samo kultura, nego i samo postojanje jednog naroda.     I. Andri?
  • Propuštanje prilike da se stvori standardni jezik vodi likvidaciji ili jezika, ili naroda, a naj?eš?e i jednog i drugog.
  • Jezikom se može sav svet izorati, ali rukama je teško boriti se i sa grumenom zemlje.
  • Glava se poznaje po jeziku.
  • Learn a new language and get a new soul. (Nau?i novi jezik i nabavi novu dušu.)
  • Quot linguas calles, tot homines valles. (Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.)
                                                                                                                     Vanja ?eki?, II4