Nešto više o MEDIJACIJI

Medijacija je na?in rešavanja konflikta i prevazilaženje nesporazuma u kome se neutralna, prostate tre?a strana ili strane pojavljuju u ulozi medijatora, impotent izme?u sukobljenih strana. Olakšava proces komunikacije izme?u strana koje pregovaraju i omogu?ava im postizanje sporazuma.

Medijacija ozna?ava odre?ene tehnike posredovanja koje su razvijene u poslednjih 40-tak godina. Me?utim, ono što je novo jeste raspon situacija u kojima se medijacija primenjuje, kao i jasno definisani uslovi i na?ini njene primene.

Cilj medijacije je da se konfliktu pri?e na konstruktivan na?in i da se do?e do zajedni?kog rešenja u kome sve strane u sukobu dobijaju. da postignemo sporazum koji je prihvatljiv i zadovoljavaju?i za sve strane, pozivaju?i se i prepoznavaju?i potrebe i interese koji leže u osnovi konflikta.

Zasniva se na principima:dobrovoljnosti i ravnopravnosti strana, poverljivosti podataka i konstruktivnih rešenja.

Medijatori ne nude rešenja. Oni pomažu da se strane u sukobu na?u zajedno i razgovaraju o problemu spora/sukoba/konflikta, da se razumeju, kažu svoje nezadovoljene potrebe, ose?anja i kako to uti?e na njih… DA  NA?U ZAJEDNI?KO REŠENJE ZA OBE STRANE, da problem razreše i nastave dalje zajedno.

Medijacija pomaže rešavanju konflikata; U?i osnovnim životnim veštinama; Motiviše na saradnju; Podsti?e  samopoštovanje; Deluje preventivno; Ima pozitivan efekat na “klimu” u školi;

Tokom medijacije u?imo kako da zadovoljimo naše potrebe ali i kako da zadovoljimo potrebe one druge strane. Tako se, kroz komunikaciju, razvijamo i bolje razumemo sebe i druge.

UG ‘Kokoro’ Bor je u Projektu ‘Jednaki u razli?itostima’ podržan u Programu malih donacija ISKORAK koji sprovodi Zaje?arska Inicijativa i Nacionalna zadužbina za demokratiju, obu?ena je grupa srednjoškolaca u Boru za vršnja?ku medijaciju.

Vršnja?ki medijatori Ekonomsko-trgovinske škole su 6 u?enika I razreda o kojima smo ve? pisali. Oni rade na promociji dijaloga tolerancije, prevenciji i transformaciji konflikata/sukoba u vršnja?kim grupama i drugim oblicima predstavljanja svoje uloge.