ReCeKo

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako u pogledu oboga?ivanja obrazovne ponude i stru?nog usavršavanja nastavnika, tako i u drugim oblastima.

Me?utim, istraživanje koje je sproveo GTZ je pokazalo da naše škole i dalje imaju niz problema u radu. Uo?eno je da škole nedovoljno usmeravaju svoju obrazovnu ponudu ka lokalnim i regionalnim potrebama. Podaci pokazuju da veliki broj svršenih srednjoškolaca (?ak oko 90%) iz ekonomskih škola upiše neku od visokoškolskih institucija, ali tek 35% ?aka i završi izabrani fakultet ili višu školu. Tako?e, istraživanje je pokazalo da je samo 15% njih zaposleno u domenu svog nivoa obrazovanja, dok ostali rade u prethodnom nivou.

Kao problem se javilo i nepostojanje koncepta uklju?ivanja svih nastavnika u razvoj, kao i centralizacija u rukovo?enju školom, te postojanje sistema menadžmenta koji ne obezbe?uje efektivnost i efikasnost u radu, što je ukazalo na to da postoji o?igledna potreba za racionalizacijom srednjeg stru?nog obrazovanja u Srbiji.

Ministarstvo prosvete podržano od strane GTZ-a, je u avgustu 2009.godine raspisalo Konkurs za u?eš?e u razvijanju i realizaciji projekta pod nazivom „Regionalni centri kompetencija – ReCeKo – Srbija“.

Za u?eš?e u projektu, je od prijavljenih škola, izabrano njih 12, me?u kojima i naša škola. Ostale izabrane škole su:

–         Ekonomsko – trgovinska škola, Para?in

–         Srednja ekonomska škola, Sombor

–         Administrativno birotehni?ka škola, Niš

–         Ekonomsko – trgovinska škola, Be?ej

–         Ekonomsko – trgova?ka škola „Knjaz Miloš“, Gornji Milanovac

–         Ekonomska škola, ?a?ak

–         Poljoprivredna škola sa domom u?enika „Ljubo Mi?i?“, Požega

–         Tehni?ka škola, Užice

–         Ekonomska škola, Užice

–         Tehni?ka škola, Požega

–         Mašinsko – elektrotehni?ka škola, Priboj

Projekat ReCeKo je preuzet iz nema?ke pokrajine Donja Saksonija, gde je njegova primena zapo?eta 2003. godine. U ovoj pokrajini je 9 škola (od 135) realizovalo ovaj projekat do 2008. godine. U drugoj fazi implementacije ovih 19 škola ?e pomo?i preostalim školama da primene ovakav sistem rada.

Cilj projekta je da se srednje stru?ne škole razviju u regionalne centre kompetencija za stru?no obrazovanje. Škola postaje delimi?no autonomna institucija koja samostalno upravlja na operativnom nivou. Škola treba da doprinosi regionalnom razvoju time što obezbe?uju potencijal stru?nih kadrova koji je u skladu sa potrebama privrede. Škola ?e u?enicima obezbediti najbolju mogu?u perspektivu u poslu.

ReCeKo škole se razlikuju od ostalih škola, pre svega, jer poseduju druga?iju unutrašnju organizaciju, koja treba da doprinese pove?anju kvaliteta u funkcionaisanju. ReCeKo škole su tesno povezane sa regionalnom privredom i školuju kadrove koji su potrebni privredi. One tako?e  imaju pravnu i finansijsku autonomiju  te autonomiju u odlu?ivanju o na?inu rada, obrazovanju novih profila, saradnji sa lokalnom zajednicom i privrednicima. Naravno, sloboda pri odlu?ivanju donosi i ve?u odgovornost.

Prema planu realizacije projekta predvi?eno je da izabranih dvanaest srpskih škola u narednom periodu najpre pokuša da uspostavi ReCeKo organizaciju u svojoj školi a  a zatim da prenese svoja iskustva na druge stru?ne škole u Srbiji.

Na prvom sastanku predstavnika izababranih ReCeko škola izabrana je glavna projektna grupa od 24 ?lana. U okviru svake od ovih škola je formirana projektna grupa na nivou škole koja ima za cilj implementaciju projekta. Na samom po?etku rada je sprovedena tzv. analiza po?etnog stanja na osnovu koje je svaka škola stekla sliku o polaznoj situaciju. Tokom narednog perioda o?ekuje se niz aktivnosti u cilju uvo?enja ReCeKo organizacione strukture.