Članovi ReCeKo tima

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole.

Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine:

1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima)

2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta

3.     Milanovi? Lidija – nastavnik ekonomske grupe predmeta

4.     Trajkovi? Violeta – nastavnik pravne grupe predmeta

5.     Spasi? Elena – nastavnik ekonomske grupe predmeta

PR tima i PR škole je pedagog Vesna Petkovi?, a u radu ReCeKo tima intezivno u?estvuje i direktor škole.