Komercijalista – ogled

Zadaci i poslovi

Komercijalista nabavlja robu od proizvo?a?a i prodaje je trgovinskim, find zanatskim i industrijskim preduze?ima. Komercijalista u trgovini na veliko i spoljnoj trgovini savetuju komitente o svojstvima robe i stara se o isporuci na pravo mesto i u pravo vreme. U poslovima nabavke robe pronalazi najbolje izvore nabavke, ambulance prikuplja ponude, ailment poredi uslove i vodi pregovore sa dobavlja?ima. Po prispe?u robe kontroliše fakture i dostavnu dokumentaciju i stara se za propisno skladištenje. U poslovima prodaje planira isporuke i priprema robu za otpremu. Vrši kalkulaciju cena, obra?uje upite, izdaje fakture za prodatu robu. U oblast njegovih poslova spada i obra?un troškova i pla?anja, obrada reklamacija, kao i organizacija marketinških aktivnosti.

Kvalifikacioni okvir – slika zanimanja

Komercijalisti u trgovini na veliko i spoljnoj trgovini nabavljaju robu svih vrsta kod proizvo?a?a, odnosno dobavlja?a i preprodaju je dalje preduze?ima iz oblasti trgovine, zanatstva i industrije. Staraju se za propisno skladištenje i besprekoran tok robe, odnosno nadziru ulaz robe, stanje robe na skladištu, dodatno poru?uju robu i planiraju isporuku tj. prodaju robe.

Lista zadataka i poslova:

 • Obavljanje opštih kancelarijskih i administrativnih poslova; Obrada ulazne i izlazne pošte, kao i raspodela pošte; Izrada organizacionih planova i planova rada, odnosno saradnja na njihovoj izradi; Izrada izveštaja i zapisnika.
 • Pismena korespondencija sa dobavlja?ima i komitentima na domicilnom i stranom jeziku; Izrada izlaznih faktura; Pra?enje toka pla?anja i naplate (uklju?uju?i i postupak opomena); Izrada mese?nih, odnosno godišnjih izveštaja poslovanja; Vo?enje komercijalne evidencije; Pra?enje i primena pozitivne zakonske regulative;
 • Knjigovodstveni poslovi trgovinskog preduze?a: knjiženje vrsta troškova, obra?un troškova, kalkulacija ulaznih i prodajnih cena, evidencija prihoda i rashoda, utvr?ivanje finansijskog rezultata; Analiza troškova i dobiti; Vo?enje finansijskog knjigovodstva; Obavljanje poslova na završnom godišnjem obra?unu;
 • Planiranje, koordinisanje i organizacija nabavke; Prikupljanje ponuda od proizvo?a?a, njihovo pore?enje i vo?enje pregovora u nabavci; Pisanje porudžbina, nadziranje termina isporuke; Prijem i kontrola robe; Reklamacije nedostataka robe; Saradnja sa odabranim špediterom.
 • Obavljanje poslova prodaje i marketinga; Sprovo?enje analize tržišta i konkurencije; Procena rezultata istraživanja tržišta; Izrada plana prodaje; Savetovanje komitenata i staranje o komitentima; Sprovo?enje pregovora u prodaji; Izrada ponuda, obrada upita, obrada porudžbina i realizacija; Pra?enje toka plasmana robe; Pra?enje toka naplate; Otpremanje robe, izrada tovarne dokumentacije; Angažovanje adekvatnog vozara i saradnja sa odabranim špediterom.
 • Upravljanje skladištem; Kompletiranje dokumentacije vezane za prijem robe u skladište; Vo?enje elektronske i štampane magacinske evidencije i dokumentacije; Ažuriranje lager liste; Utvr?ivanje nedostataka prispele robe; Izrada komisijskog zapisnika o nedostacima robe; Izrada prijemnice; Izrada otpremnice;
 • Saradnja i kontakti Rade samostalno i u timu. Sa dobavlja?ima, odnosno proizvo?a?ima vode pregovore o nabavci. Komercijalisti u trgovini na veliko uspostavljaju kontakt sa komitentima, pregovaraju sa njima, savetuju komitente i staraju se za njih, direktno ili telefonski. U komitente spadaju trgovci na malo, kao i dalji prera?iva?i iz oblasti industrije i zanata. Usko sara?uju tj. koriste usluge špeditera.

Radna mesta

Pretežno rade u trgovini na veliko razli?itim vrstama robe, a veoma ?esto rade u trgovinskim preduze?ima sa mešovitim asortimanom robe. Veliki deo vremena provode u kancelarijskim prostorijama gde na kompjuteru obavljaju ve?i deo poslova. Komitente savetuju i direktno u prodajnom prostoru. Poznato radno okruženje im je i skladište gde komercijalisti vrše prijem robe. U okviru terenske službe putuju automobilom da bi obišli svoje komitente. Neki komercijalisti u trgovini na veliko su radnici na daljinu što zna?i da naizmeni?no rade u preduze?u i za kompjuterom iz svoje ku?e.

Oblasti rada

 • Trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima i poluproizvodima
 • Trgovina na veliko drvetom ili proizvodima od drveta
 • Trgovina na veliko gra?evinskim materijalom
 • Trgovinu na veliko sa mešovitim asortimanom robe Trgovina na veliko potrošnim dobrima Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila Trgovina na velikom prehrambenim proizvodima, pi?ima i duvanskim proizvodima Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom Trgovina na veliko osnovnim agrarnim proizvodima npr.semenom ili biljkama itd.

Radno okruzenje

Kancelarijske prostorije, radno mesto sa kompjuteron i monitorima Terenskoj službi Skladište Prodajni prostor

Sredstva za rad

Kompjuter sa odgovaraju?im softverom predstavlja važno sredstvo za rad. Pomo?u njega komercijalisti u trgovini na veliko obavljaju mnoge od svojih zadataka – od poslovne korespondencije, pregovora o prodaji putem elektronske pošte, onlajn nabavke i prodaje, evidencije baze podataka o komitentima, pa sve do knjiženja poslovnih promena. Na kompjuterima oni obavljaju i obradu rezultata istraživanja tržišta, analizu troškova i dobiti, razne statisti?ke analize, završni godišnji obra?uni itd. Pored ra?unara, oni koriste svu raspoloživu kancelarisjku opremu kao što su fotokopir-aparat, štampa?, telefon i faks aparat, skener i sl.

NASTAVNI PLAN                                            I     II    III   IV

Srpski jezik i književnost                                   3      3       3       3

Strani jezik                                                              3       3      3       3

Strani jezik II                                                          2      2      2       2

Fizi?ko vaspitanje                                                 2      2      2      2

Matematika                                                              3      3      3      3

Ra?unarstvo i informatika                                 2      2      2      /

Uvod u ekonomiju                                                 4      /      /      /

Osnovi prava                                                            3      /      /      /

Kancelarijsko poslovanje                                    3      /      /      /

Osnovi ra?unovodstva                                         3      /      /      /

Statistika                                                                     /      /      2      /

Poslovne finansije                                                  /      /      /      2

Preduzetništvo                                                        /      /      /      2

Trgovinsko poslovanje                                        /      2      /      /

Pravo u trgovini                                                     /      3      /      /

Ra?unovodstvo u trgovini                                 /      2      /       /

Poslovna komunikacija                                       /      2      /      /

Organizacija nabavke i prodaje                        /      3      3      /

Spoljnotrgovinsko poslovanje                          /      /      2      /

Me?unarodna špedicija                                       /      /      2      /

Obuka u virtuelnom preduze?u                       /      /       3      4

Marketing                                                                 /      /       /      3

Gra?ansko vaspitanje/Verska nastava        1      1       1      1

Izborni predmet prema programu

za ogled 2      2       2       2

16 thoughts on “Komercijalista – ogled

 1. ja sam komercijalista…smer nije nikako lak…mora da se uci…al ja ne ucim… 😀

 2. smer je po meni lak evo ja sam vec IV godina i sve je lepo.. 😀 xD

 3. JA SAM ZAVRSIO PRE 4 GODINE ZA KOMERCIJALISTA I NIJE BILO LOSE BIO SAM VRLO DOBAR ZEZALA ME JE MATEMATIKA I STATISTIKA ALI SVE U SVEMU NIJE LOSE KAKO ZA KOGA

 4. KADA SAM JA UPISIVAO PRE 5 GODINA TREBALO JE 70 BODOVA SADA JE VEROVATNO OPALO INTERESOVANJE PA TREBA MANJE BODOVA BITNO JE DA SE DOBRO URADI PRIJEMNI

 5. Dali u vasoj ETS skoli moze da se zavrsi vanredno za komercijaliste ili recimo samo cetvrti stepen zamolio bih vas za ogovor ,napomena , ja sam inace zavrsio za geobusaca ali zaposlicuse kao komercijalista .hvala . S Postovanjem Nenad Srbulovic

 6. Nenade, zanimanje komercijalista je još uvek u ogledu, te se, za sada, ne može završiti vanredno. Pozdrav!

 7. Ja sam ovaj smer ali u Pirotu, treca sam godina, smer uopste nije tezak i minimalan trud treba da bi presao odlican.

Ostavite odgovor