Категорија: Razno

Promocija ideje i programa Evropskog dnevnika

10 феб 11
ETŠ Bor
No Comments

U petak 11. februara, advice sa po?etkom u 12:30 organizova?e se promocija progama Evropskog dnevnika namenjena u?enicima II i III razreda naše škole. Promocija ?e biti održana u kabinetu 0. O?ekujemo da u?enici do?u i vide novi na?in rada i dobiju šansu da se upoznaju sa idejama kako i šta ?emo raditi. Na sastanku u?enici ?e dobiti priru?nike za realizaciju programa kao i potrebne linkove za pra?enje aktivnosti.

Vidimo se sutra !!!

www.facebook.com/evropskidnevnikbor

Šta je to evropski dnevnik???

06 феб 11
ETŠ Bor
No Comments

Evropski dnevnik je program, adiposity projekat koji je napravila fondacija Generacija Evrope, sa ciljem upoznavanja vrednosti koje nudi Evropa. Ideja projekta je da se mladima predstavi Evropa kakva jeste i da se upoznaju sa perspektivama koje Evropa nudi. Evropski dnevnik je priru?nik za u?enika koji izlazi od 1996. godine i izu?avaju ga srednjoškolci u celoj Evropi. Program evropskog dnevnika realizuje se u školama zemalja koje nisu ?lanice EU pa samim tim i u Srbiji.

Read More…

Članovi ReCeKo tima

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole.

Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine:

1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima)

2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta

3.     Milanovi? Lidija – nastavnik ekonomske grupe predmeta

4.     Trajkovi? Violeta – nastavnik pravne grupe predmeta

5.     Spasi? Elena – nastavnik ekonomske grupe predmeta

PR tima i PR škole je pedagog Vesna Petkovi?, a u radu ReCeKo tima intezivno u?estvuje i direktor škole.

ReCeKo

31 јан 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako u pogledu oboga?ivanja obrazovne ponude i stru?nog usavršavanja nastavnika, tako i u drugim oblastima.

Me?utim, istraživanje koje je sproveo GTZ je pokazalo da naše škole i dalje imaju niz problema u radu. Uo?eno je da škole nedovoljno usmeravaju svoju obrazovnu ponudu ka lokalnim i regionalnim potrebama. Podaci pokazuju da veliki broj svršenih srednjoškolaca (?ak oko 90%) iz ekonomskih škola upiše neku od visokoškolskih institucija, ali tek 35% ?aka i završi izabrani fakultet ili višu školu. Tako?e, istraživanje je pokazalo da je samo 15% njih zaposleno u domenu svog nivoa obrazovanja, dok ostali rade u prethodnom nivou.

Read More…

Ritam radnog dana u školi

19 сеп 10
ETŠ Bor
2 comments

Zbog nedostatka u?ioni?kog prostora škola je prinu?ena da nastavu organizuje dvosmenski. Nastava za II, ambulance III i IV razred bi?e realizovana u prvoj smeni a za I razred u popodnevnoj smeni. Osim za u?enike I razreda, drugs popodnevna nastava organizovana je za sve razrede obrazovnog profila Kuvar iz predmeta Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom . Prva smena po?inje sa nastavom u 8, herbal 00 a završava u 14,20. Po završetku nastave u školi svako odeljenje jednom nedeljno odlazi na ?asove fizi?kog vaspitanja u fiskulturnoj sali Mašinsko – elektrotehni?ke škole.

Druga smena po?inje u 13,35 i traje do 19,40 ?asova.

I  SMENA

?as Po?etak Kraj Odmor
0 07:10 07:55 05 min
1 08:00 08:45 05 min
2 08:50 09:35 20 min
3 09:55 10:40 10 min
4 10:50 11:35 10 min
5 11:45 12:30 10 min
6 12:40 13:25 10 min
7 13:35 14:20 05 min

II   SMENA

?as Po?etak Kraj Odmor
0 12:40 13:25 10 min
1 13:35 14:20 05 min
2 14:25 15:10 20 min
3 15:30 16:15 10 min
4 16:25 17:10 05 min
5 17:15 18:00 05 min
6 18:05 18:50 05 min
7 18:55 19:40

Raspored ?asova po predmetima i brojevima kabineta dat je u prilogu a usvojen je na sednici Nastavni?kog ve?a 31.08.2010.god.

Ostali obavezni i fakultativni oblici rada sa u?enicima realizova?e se u suprotnoj smeni. ?asovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice bi?e fiksirani u rasporedu. Sednice stru?nih organa održa?e se po završetku II smene.

Administrativno osoblje ( sekretar, šef ra?unovodstva i administrativni radnik ) radi?e u prvoj smeni od 7,00 do 15,00. Pomo?no osoblje radi?e u dve smene i to: prva smena od 6,30 – 14,30 i druga smena od 12,30 do 20,30 ?asova.

Radno vreme biblioteke pokriva?e I i II smenu.

Radno vreme direktora škole utvr?uje se odlukom Školskog odbora u vremenu od 07 do 15 ?asova.

Radno vreme pedagoga škole utvr?eno je u okviru 40-?asovne radne nedelje u periodu od 07-15 (I smena) i od 11 do 19 ?asova (II smena). Pedagog škole ?e naizmeni?no prema rasporedu raditi 3 dana I smena i 2 dana II smena.

Operativni i globalni plan za 2010

02 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments

Na slede?im linkovima možete preuzeti obrasce za planove za šk. 2010/2011 godinu:

Stari školski program

18 јуна 10
ETŠ Bor
No Comments

Evo starog školskog programa … pa odavde kopirajte šta treba …. LINK…

Dokument je „zipovan“ ako ne možete da ga otvorite treba vam program WinZip, click koji možete da skinete odavde Nije ništa komplikovano 🙂