Author Archives: ETŠ Bor

Šta je to evropski dnevnik???

06 феб 11
ETŠ Bor
No Comments

Evropski dnevnik je program, adiposity projekat koji je napravila fondacija Generacija Evrope, sa ciljem upoznavanja vrednosti koje nudi Evropa. Ideja projekta je da se mladima predstavi Evropa kakva jeste i da se upoznaju sa perspektivama koje Evropa nudi. Evropski dnevnik je priru?nik za u?enika koji izlazi od 1996. godine i izu?avaju ga srednjoškolci u celoj Evropi. Program evropskog dnevnika realizuje se u školama zemalja koje nisu ?lanice EU pa samim tim i u Srbiji.

Read More…

Plan nastave u bloku

19 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments
Nastavni predmet fond ?asova vreme realizacije mesto realizacije
I polugodište II polugodište
I-4 Organizovanje usluga prevoza 30 24.-30.12.2010. škola, denture turisti?ke agencije
Plasiranje lokalnih turisti?kih ponuda 60 06.-17.06. 2011. škola, clinic turisti?ke organizacije
I-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti, škola
Usluživanje sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti
II-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 90 08.-12.11.2010. 12.-25.04.2011. škola, turisti?ke agencije i hoteli
II-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 30.05.-17.06.2011. ugostiteljski objekti
III-1 Finansijsko-ra?unovodstvena obuka 30 15.-21.04.2011. privredna društva
III-2 Sekretarsko poslovanje 30 30.05.-03.06.2011. Sekretarijat škole
Osnovi mati?ne evidencije 30 09.- 13.05.2011. PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, škola
Osnovi pravnih postupaka 30 16.- 20.05.2011. SO Bor, škola. privredna društva
III-3 Poslovno-administrativna obuka 30 15.-21.04.2011. privredna društva
III-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 150 28.10.-03.11.2010.17.-23.12.2010. 17.-31.01.2011.04.-10.05.2011. škola, turisti?ke agencije i hoteli
III-5 Prakti?na nastava 60 16.-27.05.2011. trgovinski objekti
III-6 Usluživanje sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 09.-27.05.2011. ugostiteljski objekti
Poslasti?arstvo sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 09.-27.05.2011. škola, ugostiteljski objekti
IV-1 Finansijsko-ra?unovodstv. obuka 60 13.-17.12.2010. 04.-08.04.2011. privredna društva
IV-2 Ra?unovodstvo 30 23.-27.05.2011. privredna društva
IV-3 Poslovno-administrativna obuka 60 13.-17.12.2010. 04.-08.04.2011. privredna društva
IV-4 Osnovi pravnih postupaka 30 28.03.-01.04.2011. Sud Bor, škola
Osnovi radnog prava 30 11.-15.04.2011. Skretarijat škole, PIO Bor

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

19 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments

 

Vrsta ispita ispitni rok prijavljivanje ispita polaganjeispita
vanredni i dopunski ispiti novembarskijanuarski

aprilski

junski

avgustovski

16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.

11. i 12.04.2011.

14. i 15.06.2011.

16. i 17.08.2011.

22-26.11.2010.20-24.01.2011.

15.-21.04.2011.

20.-24.06.2011.

22.-26.08.2011.

popravni ispiti junski(za završ. razr.)

avgustovski

14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011. 20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.
razredni ispiti junski-za zavr.raz.

-za ostale raz.

avgustovski

30.05.2011.

21.06.2011.

16 i 17.08.2011.

31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.

22 – 26.08.2011.

maturski i završni ispiti junskiavgustovski

januarski

06.06.2011.16 i 17.08.2011.

14 i 15.01.2011.

07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.

20.-24.01.2011.

Ritam radnog dana u školi

19 сеп 10
ETŠ Bor
2 comments

Zbog nedostatka u?ioni?kog prostora škola je prinu?ena da nastavu organizuje dvosmenski. Nastava za II, ambulance III i IV razred bi?e realizovana u prvoj smeni a za I razred u popodnevnoj smeni. Osim za u?enike I razreda, drugs popodnevna nastava organizovana je za sve razrede obrazovnog profila Kuvar iz predmeta Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom . Prva smena po?inje sa nastavom u 8, herbal 00 a završava u 14,20. Po završetku nastave u školi svako odeljenje jednom nedeljno odlazi na ?asove fizi?kog vaspitanja u fiskulturnoj sali Mašinsko – elektrotehni?ke škole.

Druga smena po?inje u 13,35 i traje do 19,40 ?asova.

I  SMENA

?as Po?etak Kraj Odmor
0 07:10 07:55 05 min
1 08:00 08:45 05 min
2 08:50 09:35 20 min
3 09:55 10:40 10 min
4 10:50 11:35 10 min
5 11:45 12:30 10 min
6 12:40 13:25 10 min
7 13:35 14:20 05 min

II   SMENA

?as Po?etak Kraj Odmor
0 12:40 13:25 10 min
1 13:35 14:20 05 min
2 14:25 15:10 20 min
3 15:30 16:15 10 min
4 16:25 17:10 05 min
5 17:15 18:00 05 min
6 18:05 18:50 05 min
7 18:55 19:40

Raspored ?asova po predmetima i brojevima kabineta dat je u prilogu a usvojen je na sednici Nastavni?kog ve?a 31.08.2010.god.

Ostali obavezni i fakultativni oblici rada sa u?enicima realizova?e se u suprotnoj smeni. ?asovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice bi?e fiksirani u rasporedu. Sednice stru?nih organa održa?e se po završetku II smene.

Administrativno osoblje ( sekretar, šef ra?unovodstva i administrativni radnik ) radi?e u prvoj smeni od 7,00 do 15,00. Pomo?no osoblje radi?e u dve smene i to: prva smena od 6,30 – 14,30 i druga smena od 12,30 do 20,30 ?asova.

Radno vreme biblioteke pokriva?e I i II smenu.

Radno vreme direktora škole utvr?uje se odlukom Školskog odbora u vremenu od 07 do 15 ?asova.

Radno vreme pedagoga škole utvr?eno je u okviru 40-?asovne radne nedelje u periodu od 07-15 (I smena) i od 11 do 19 ?asova (II smena). Pedagog škole ?e naizmeni?no prema rasporedu raditi 3 dana I smena i 2 dana II smena.

Operativni i globalni plan za 2010

02 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments

Na slede?im linkovima možete preuzeti obrasce za planove za šk. 2010/2011 godinu:

Stari školski program

18 јуна 10
ETŠ Bor
No Comments

Evo starog školskog programa … pa odavde kopirajte šta treba …. LINK…

Dokument je „zipovan“ ako ne možete da ga otvorite treba vam program WinZip, click koji možete da skinete odavde Nije ništa komplikovano 🙂

Formular za godišnji program

16 јуна 10
ETŠ Bor
No Comments

Formular za godišnji program možete skinuti sa ovog linka: formular za godišnji program (najpre kliknite ispod na Pro?itajte ostatak, cheap da bi se aktivirao link)

Formular popuniti bez promene fonta. Kada kliknete na deo dokumenta na kom želite da unesete tekst ili broj, viagra 40mg ne menjate ništa samo unostite tražene informacije.

Popunjeni formular nazvati: Naziv ogleda – predmet … primer: Turisticki tehnicar – matematika

Popunjene formulare poslati na email: profesor.zoran@gmail.com do subote 19. jun 2010.