Blog Detail

Списак уџбеника

30 авг 17
ETŠ Bor
No Comments

Економски техничар

1. разред

Предмет Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач Број и датум решења Министарства
. Српски језик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/57 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школеI – IV разред Живојин Станојчић,

Љубомир Поповић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
New Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Енглески језик стручни текстови за 1. и 2. разред економске школе Надежда Силашки

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-50/95-03 od 13.2.1996.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе

 

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Историја Историја

за четворогодишње стручне школе

Драгољуб Кочић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

 

Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

630-431/87 од 23.9.1987.

.

Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа Милан Чабаркапа„КРУГ” 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Екологија Биологија

(екологија) за први разред економске школе

 

Драгослав Маринковић,

Бранка Стевановић,

Катица Пауновић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-8/98-03 од 27.2.1998
Хемија Хемија

за економског и финансијског техничара

Радивој Николајевић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-23/98-03 од 22.6.1998.

 

Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Основи економије Основи економије за све профиле

 

Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-60/96-03 од 2.7.1996.

 

Пословна економија Пословна економија

за све профиле

Божидар Ставрић,

Благоје Пауновић,

Петар С. Бојовић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

.

650-02-68/96-03 од 9.7.1996.
Рачуноводство Рачуноводство за први  разред економске школе

Рачуноводство, збирка задатаказа први разред економске школе

Даница Јовић

 

 

Даница Јовић,

Јасмина Божић

„DATA STATUS” 650-02-280/2012-06 од 4.2.2013.

 

650-02-289/2012-06 од 11.6.2013.

Савремена пословнакореспонденција Савремена пословна кореспонденција за економског техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-00049/96-03 од 20.6.1996.

 

 

 

Економски техничар

2. разред

 

 

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

. Српски језик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

New Horizons 2, енглески језик за други  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Енглески језик стручни текстови за 1. и 2. разред економске школе Надежда Силашки

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-50/95-03 od 13.2.1996.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе

 

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Историја Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

ИванБецић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”.

 

650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

 

Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

 

Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Основи економије Основи економије

 

Драгољуб Драгишић,Богдан Илић,бранко Медојевић,Милован Павловић JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-50/96-03 од 20.06.1996
Пословна економија Пословна економија

за све профиле

Мира Павловић

Светлана  Кисић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

.

650-02-60/96-03 од 2.7.1996
Рачуноводство Рачуноводство

за све профиле

Вера ПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-70/96-03 од 15.8.1996.
Савремена пословна кореспонденција Савремена пословна кореспонденција за економског техничара Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Комерцијално познавањеробе Комерцијално познавање робе

за економског техничара

Мила К. Јанчетовић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-59/96-03 од 20.6.1996.
Економска географија Економска географија, уџбеникза 2. разред економске  школе Емилија Манић „DATA STATUS“ 650-02-236/2015-06 од 2.12.2015.

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 3.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

. Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Владислав Милошевић

и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-42/89 од 15.3.1989
Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
Ликовна  култура Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

ВидосаваГаловић

БранкаГостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Рачуноводство Рачуноводство

За економског техничара

ВераПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-36/98-03 од 30.6.1998.

 

Финансијско пословање Финансијско пословање, за 3. разред економске школе – образовни профил финансијски администратор Душан Марковић, Сандра Стојадиновић

 

„DATA STATUS”” 650-02-241/2015-06 од 12.11.2015.

 

Пословна економија Пословна економија Ђорђе Каличанин, Драган Лончар „DATA STATUS 650-02-285/2012-06 од 11.2.2013.
Право Право за пословног администратора Драгица Пикула JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-19/2006-06 od 7.7.2006
Јавне финансије  Јавне финансије, за 3. и 4. разред средње економске школе – образовни профили финансијски администратор и финансијски техничар Божидар Раичевић, Милан Кецман

 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

 650-02-86/2015-06 од 29.7.2015
Национална економија Eкономија – националназа 3. и 4. разред средњих стручних школа, образовни профили пословни администратор и финансијски администратор

 

Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић,

Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић,

Дејан Молнар

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-351/2015-06 од 25.2.2016.

 

Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Музичка култура Музичка култура за први  разред гимназије Соња Маринковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-431/87 од23.9.1987

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 4.разред

 

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

. Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
New Horizons 4, енглески језик за четврти  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-234/2012-06 od 26.3.2013.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Социологија са правом грађана Устав и права грађана за четврти разред гимназија и трећи и четврти разред средњих стручних школа Славко Тадић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-290/2008-06 od 2.9.2008. god.
Рачуноводство Рачуноводство

Заекономског техничара

ВераПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/97-03 од 18.7.1997.

 

Финансијско пословање Монетарна економија и банкарство за економског техничара Александар Живковић,Борко Крстић,Петар Бојовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-137/98-03 од 1.7.1998
Статистика Статистика за трећи и четврти  средње стручне школе Радмила Драгутиновић Митровић „DATA STATUS” 650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,Ненад Стефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Маркетинг Маркетинг

.

Мирјана Глигоријевић „DATA STATUS” 650-02-302/2014-06 од 15.12.2014
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

 

Пословни  администратор  1.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/57 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008
Граматикасрпскогајезиказагимназије и стручнешколеI – IV разред ЖивојинСтанојчић,

ЉубомирПоповић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

630-431/87 од 23.9.1987.

.

Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа Милан Чабаркапа„КРУГ” 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Историја Историја

за четворогодишње стручне школе

ДрагољубКочић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

 

Географија Географијазатрећиразредгимназије, првиразред, финансијскиадминистратор МиркоГрчић, СтеванСтанковић, ЉиљанаГавроловић, МиломирСтепић, СветланаРадовановић, СнежанаЂурђић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-286/2008-06 од 21.7.2008
Биологија Биологија

(екологија)

Драгослав Маринковић,

Бранка Стевановић,

Катица Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-8/98-03 од 27.2.1998
Канцеларијско пословање Савремена пословна кореспонденција за

економског техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду

Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Право Право за први разред економске, правне и пословне школе, образовни профили – пословни администратор и службеник осигурања

 

Јелена Ђурић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-478/2013-06 од 20.1.2014.
Књиговодство Књиговодство, за 1. разред средњих стручних школа, образовни профил пословни администратор

 

Вера ПознанићЛеко

 

„DATA STATUS” 650-02-293/2015-06 од 21.12.2015.

 

француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски језик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Економија Пословна економија

за све профиле

Божидар Ставрић,

Благоје Пауновић,

Петар С. Бојовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-68/96-03 од 9.7.1996.
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

  

Пословни администратор  2.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

New Horizons 2, енглескијезикзадруги  разредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

601-04-51/128 од 11.4.1991.
Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
Историја Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

ИванБецић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.
Ликовна култура Ликовна култура

за гимназије Ликовна  и стручне школе

ВидосаваГаловић

БранкаГостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Канцеларијско пословање Савремена пословна кореспонденција за економског техничара Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Право Право за 2. разред економских и правно пословних школа, образовни профил – пословни администратор

Разред: други

Драгица Клипа,

Анита Младеновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-387/2015-06 од 17.2.2016.
француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски језик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Књиговодство Рачуноводство

за економског техничара

Вера ПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-54/97-03 од 18.7.1997
Економија Економија Никола Фабрис, Игор М. Пејовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-23/2015-06 од 6.7.2015.
Пословна психологија Психологија

за III и IV разред трговинских, угоститељско-

туристичких и школа за личне услуге,

Бора Кузмановић,

Иван Штајнбергер,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ , 650-422/89 од 26.6.1989
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Музичка култура Музичка култура за први  разред гимназије Соња Маринковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-431/87 од23.9.1987
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

Пословни  администратор 4.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
New Horizons 4, енглески језик за четврти  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-234/2012-06 od 26.3.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Социологија са правом грађана Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Kllet 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012
Право Основе матичне евиденције Босиљка Мијатовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-147/88 od 14.4.1988.
Основи правних поступакауправни поступак
за 2 и 3 разред
Славољуб Поповић, Стеван Лилић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-26/95-03 od 24.4.1995.
Eкономија Eкономија – национална за 3. и 4. разред средњих стручних школа, образовни профили пословни администратор и финансијски администратор Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић,

Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић,

Дејан Молнар

650-02-351/2015-06 од 25.2.2016.
француски језик-други страни Le Nouveau Taxi,   француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик-други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,Ненад Стефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Реторика Основи реторике и беседништва

за правног техничара

 

Обрад Станојевић,

Сима Аврамовић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-28/93-03 од 16.7.1993

 

 

 

Туристички техничар  1.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/57 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008
Граматикасрпскогајезиказагимназије и стручнешколеI – IV разред ЖивојинСтанојчић,

ЉубомирПоповић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик GoingInternational, ogled u srednjim stručnim školama turističko-ugostiteljskog smera Grupa autora „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-29/2008-06 od 31.3.2008.
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

630-431/87 од 23.9.1987.

.

Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа  „КРУГ” 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Историја Историја

за четворогодишње стручне школе

ДрагољубКочић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

 

Физика Физика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе осиммедицинске и текстилне школе и ветеринарскогтехничара

Драгиша Ивановић и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-296/87 од 11.6.1987.
Географија Географија за гимназије., први разред, туристички техничар, Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-33/2003-03 од 27.6.2003
Хемија Хемија

за трогодишње стручне школе осим хемијске и

фризерске

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-95/91 од 20.6.1991
Биологија

 

Биологија

(екологија)

Драгослав Маринковић,

Бранка Стевановић,

Катица Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-8/98-03 од 27.2.1998
Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Основи туризма и угоститељства Основе туризма и угоститељства за први  разред угоститељско-туристичке школе Бојан Зечевић, Александар Ђорђевић, Јелена Чеперковић, Љиљана Трипковић,Весна Тодорово JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-454/2013-06 од 12.2.2014
Основи економије Основи економије за све профиле

 

Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-60/96-03 od 2.7.1996.
Економија – национална за 3. и 4. разред средњих стручних школа, образовни профили пословни администратор и финансијски администратор

 

Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић, Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић, Дејан Молнар JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-351/2015-06 od 25.2.2016.
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско послoвање Огњен Бакић,

Миодраг Николић,

Бојан Зечевић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-202/91 од 20.6.1991.

 

Туристички техничар    2.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

New Horizons 2, енглескијезикзадруги  разредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик GoingInternational, ogled u srednjim stručnim školama turističko-ugostiteljskog smera Grupa autora „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-29/2008-06 od 31.3.2008.
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
Историја Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

ИванБецић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.
Географија Географија за трећи разред гимназиједруги разред,  туристички техничар Мирко Грчић, Стеван Станковић, Љиљана Гавроловић, Миломир Степић, Светлана Радовановић, Снежана Ђурђић ,ЈП „Завод за уџбенике“ 650-02-286/2008-06 од 21.7.2008
Верска настава Правлавни катихизисза I и II разред средњих школа ИгњатијеМидић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Ликовна  култура Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

ВидосаваГаловић

БранкаГостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско пословање Јован Попеску,

Миодраг Николић,

Бојан Зечевић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

601-04-202/91 од 20.6.1992.

 

Економика и организација туристичких предузећа Економика и организација предузећа за угоститељску и туристичку школу Љиљана Косар JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-20/96/03
Здравствена култура Хигијена са здравственим васпитањем

за кувара, конобара и и посластичара

Михаило Николић и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-153/88 од 14.4.1988.

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству Рачунарство и информатика за други разред Никола Клем

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.
Исхрана Исхрана за први разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил – кувар посластичар и за други разред, образовни профил – конобар Бранка Трбовић,

Мира Николић,

Слободанка Банковић Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-170/2013-06 од 8.10.2013.

 

Туристички техничар  3.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Tourism 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar) Robin Walker, Keith Harding „THE ENGLISH BOOK“ T650-02-235/2012-06 od 26.3.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Владислав Милошевић

и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-42/89 од 15.3.1989
Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик-други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Пословна кореспонденција Савремена пословна кореспонденција за

економског техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду

Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Туристичка географија Туристичка географија за тећи разред угоститељско-туристичке школе Божидар Станишић, Момчило Бујошевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-497/2011-06 од 26.1.2012
Психологија у туризму Психологијаза III и IV разред трговинских, угоститељско-туристичких и школа за личне услуге, Бора Кузмановић,Иван Штајнбергер JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-422/89 од 26.6.1989.
Финансијско пословање Финансијско пословање

за туристичког техничара

Милан Милановић,

Бранко Милановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 632-02-75/92-03 од 21.7.1992.

 

Маркетинг у туризму и угоститељству Маркетинг у туризму Огњен Бакић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 632-03-45/92-03 од 14.5.1992.
Историја уметности Историја уметностиза III и IV разред за туристичког техничара Видосава Галовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-425/88 од 30.6.1988.

 

Туристички техничар  4.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
New Horizons 4, енглески језик за четврти  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Tourism 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar) Robin Walker, Keith Harding „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-238/2012-06 od 26.3.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ. 650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Музичка култура Музичка култура

за гимназије

Соња Маринковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
Социологија са правом грађана Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Kllet 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012
Верска настава Православни катихизисза III и IV разред средњих школа Игњатије Мидић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006
Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик-други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско пословање Крунослав Чачић,

Јован Попеску,

Миодраг Николић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 632-02-68/92-03 од 1992
Туристичка географија Туристичка географије за четврти разред, туристички техничар Стеван Станковић ЈП „Завод за уџбенике , 650-02-240/2007-06 од 4.6.2008
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,НенадСтефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.

 

Техничар обезбеђења 2. разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српки језик и кнјижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

Енглески језик New Horizons 2, енглески језик за други  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Историја Историја 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничар Срђан Пириватрић „KLETT” 650-02-582/2013-06 од 18.2.2014.
Ликовна култура

 

 

 

Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика Никола Клем JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

Физика Физика

за други  разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татајана Бобић, Милан Распоповић JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-9/2009-06 од 24.07.2009.
Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – +за други  разред четворогодишњих средњих стручних школа Татајана Бобић, Милан Распоповић JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-10/2009-06 од 24.07.2009.
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Психологија Психологија 2 – за други  разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација, Милојевић Апостоловић,. , НОВИ ЛОГОС. , 650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.
Основи радног права Основе радног права за II и III разред правно-биротехничке школе,

 

Боривоје Шундерић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 632-02-84/92-03 од 15.7.1992.
Систем обезбеђења Систем обезбеђења

за II, III и IV разред.

Разред.: други,трећи и четврти

Мићо Бошковић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-8/97-03 од 11.6.1997.
Заштита од пожара и заштита на раду Утврђивање узрока пожара

Разред: трећи

Радослав Костић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-51/96-03 од 13.2.1996.
Тактика гашења  пожара

Разред: трећи

Драган Млађан JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ. 650-02-03/97-03 од 4.3.1997
Противпожарна  превентива

за III и IV разред

Разред.:Трећи и четврти

Никола Клеут

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-02-5/97-03 од 4.3.1997
Борилачке вештине Борилачке вештине

Разред: други

Група аутора JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-348/89 од 24.5.1989.
Дактилографија и административно пословање Савремена пословна кореспонденција за економског техничара

 

Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек, Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-00049/96-03 од 20.06.1996г.

 

 

 

ПРАВНИ ТРХНИЧАР 3. разред

 

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српки језик и кнјижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
Енглески језик New Horizons 3, енглески језик за трећи  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-237/2012-06 од 20.11.2012.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Рускијезик Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Социологија Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Kllet 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012
Историја Историја за  трећи  разред опште гимназије и трећи. разред друштвено-језичког смера Радош Љушић „ФРЕСКА” 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.
Математика Математика

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе: медицинску, шумарску,

дизајнерску, трговинску, угоститељску и

правну

Градимир Војводић,

Ђура Паунић,

Ратко Тошић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”.

 

650-166/89 од 26.6.1989.

 

Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006
Логика Логика

за гимназије и правно-биротехничку школу

МихаилоМарковић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
Основи економије Основи економије за други и трећи разред Гвозденија Богетић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-03-2/92-03од 21.01.1992
Основи матичне евиденције Основе матичне евиденције

 

Босиљка Мијатовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,. 650-147/88 од 14.4.1988.
Пословна и службенакоресподенција Пословна и службена кореспонденција за трећи разред ,образовни профил правни техничар. Јелена Манојловић, Станиша Игњатовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-00021/2006-06 од 28.6.2006.
Основи радног права Основи радног права за 3. разред правне, економске и пословне школе, образовни профил правни техничар Јелена Ђурић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-352/2015-06 od 19.2.2016
Основи правних поступака Основи правних поступака управни поступак за II и III разред, образовни профил правни техничар Славољуб Поповић, Стеван Лилић, , JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, ,650-02-26/95-03 од 24.4.1995.
Послови правног промета Послови правног промета

Разред. трећи

Оливер Антић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 650/89 од 26.6.1989
Секретарско пословање Секретарско пословање

за III разред

Драга Романовић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-65/2005-06 од 18.8.2005.

 

 

Комерцијалиста 3.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Владислав Милошевић

и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-42/89 од 15.3.1989
Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
француски језик –други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик–други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Пословна информатика Рачунарство и информатика Никола Клем

 

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

Трговинско  пословање Економика трговине

за I и II разред трговинске школе

Драгутин Радуновић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-02-24/94-03 од 18.5.1994
Међународна шпедиција Међународна шпедиција ОлгаЛапчевиВељковић,Вукан Вујачић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-32/2000-03 од 22.5.2000.
Статистика Статистика за трећи и четврти  средње стручне школе Радмила Драгутиновић Митровић „DATA STATUS” 650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
Комерцијално познавање робе Комерцијално познавање робеза економског техничара Мила К. Јанчетовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-59/96-03 од 20.6.1996.
Пословна економија Пословна економија

за све профиле

Мира Павловић

Светлана  Кисић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-60/96-03 од 2.7.1996.
Вештине комуникације Вештине комуникације, за 3. разред економских и правно-пословних школа, образовни профил ‒ пословни администратор Наташа Мартић,  Зорица Костић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-370/2015-06 од 19.2.2016

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА –ОГЛЕД, 4.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српкијезик и кнјижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
Енглескијезик New Horizons 4, енглескијезикзачетвртиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, RónánMcGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Францускијезик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик- други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 ВенеБогославов

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,Ненад Стефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Маркетинг Маркетинг

 

Мирјана Глигоријевић „DATA STATUS”  650-02-302/2014-06 од 15.12.2014.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од11.1.2006
Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

Менаџмент Пословна економија

за економског техничара

Божидар Ставрић,

Благоје Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-46/97-03 од 14.7.1997.