Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 02/2014

Molim Vas da nam pojasnite klauzulu 12 iz javne nabavke 2/2014 (strana 12.), erectile a koja je direktno vezana za stavka 1. bankarsku garanciju za povra?aj avansnog pla?anja koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv kao i za stavku 2. blanko sopstvene menice i meni?nog ovlaš?enja.

Zakonom o turizmu, zakonom o zaštiti potroša?a, posebnim uzansama u turizmu regulisano je da organizatori turisti?kog putovanja moraju da imaju polisu osiguranja o insolventnosti, kao i polisu osiguranja od eventualne naknade štete, kojim se regulišu eventualne isplate naknada i nastala šteta. Bez ovih garancija se licenca ne može izdati. Da li umesto ban?ine garancije i blanko menica mogu da se prilože postoje?e polise osiguranja u vrednosi od 50.000,00 eura i 5.000,00 eura?

Pojašnjenje Komisije za javnu nabavku usluge izvo?enja eskurzije za drugi, tre?i i ?etvrti razred Ekonomsko-trgovinske škole Bor u šk. 2015/2016. godini, JN br. 02/2014

Poštovani,

Izabrani ponu?a? mora u roku od 7 dana od zaklju?enja ugovora da dostavi sredstva obezbe?enja propisana Konkursnom dokumentacijoma, a kako njome nije predvi?ena mogu?nost dostavljanja polise osiguranja zaklju?ujemo da nije mogu?e umesto bankarske garancije i blanko menice priložiti polise osiguranja.

Posebno napominjemo da, u skladu sa odredbama Konkursne dokumentacije, nije potrebno dostavljati propisana sredstva obezbe?enja uz ponudu ve? ?e ih dostaviti samo ponu?a? ?ija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, najkasnije 7 dana od zaklju?enja ugovora.

S poštovanjem,
Komisija za JN 2/2014