2. Festival sa međunarodnim učešćem DOK UČIM, GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD«

Pozivamo Vas da u?estvujete u Me?unarodnom Festivalu za nastavnike  DOK U?IM, impotent GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD« koji ?e se održati 4.oktobra 2013. Godine u Srednjoškolskom Biotehni?kom Centru Naklo –, unhealthy Strahinj 99, Naklo, Slovenija. Jedan od glavnih izazova sa kojim se nastavnici danas suo?avaju da se sa velikom pažnjom koncentrišu na kreiranje nastave u skladu sa potrebama i kapacitetima u?enika, kao i da kreiraju nastavu koja omogu?ava efikasan razvoj dugoro?nih kompetencija koja ?e u velikoj meri da motiviše u?enike.

Festival DOK U?IM, GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD« predstavlja priliku za sve nastavnike osnovnih i srednjoh škola, saradnike u nastavi, školske bibliotekare i školska rukovodstva da predstave rad svojih nastavnika sa osvrtom na predavanja koja obuhvataju integrativnu nastavu (cross-curricular teaching) , organizovanje van nastavnik aktivnosti i školskih dešavanja, savetodavni rad u školi kao i prakti?an rad u?enika koji škola organizuje u saradnji sa budu?im poslodavcima itd.

Pozivano vas da predstavite jedan dobar prakti?an primer iz svoje nastavne prakse, iz jedne od slede?ih oblasti:

 1. Integrativna nastava (Cross-curricular teaching)
 2. Rad sa decom i tinejdžerima sa posebnim potrebama
 3. Rad sa talentovanom decom
 4. Savetodavni rad u školama
 5. Van nastavne aktivnosti i školska dešavanja
 6. Biblioteka i njeno okruženje za u?enje
 7. Prakti?ni rad u?enika u saradnji sa budu?im poslodavcima
 8. Razmena studenata.

Vaš rad, napisan na Slovena?kom, Engleskom ili Hrvatskom jeziku, bi?e objavljen u zborniku radova u elektronskom formatu. ?etvrtog oktobra 2013. godine, svi u?esnici ?e imati priliku da prikažu kratku prezentaciju svog primera dobre prakse koja je predstavljena u radu.

Za više informacija, molimo kontaktirajte sandra.zvagen@guest.arnes.si, tel. +3866 (0)4 277 21 31.

REGISTRACIJA

Registracija za u?eš?e na Festivalu  KAD U?IM, GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD« otvorena je  do 20. juna 2013.

Molimo Vas da se registrujete elektronski. E-registracija mogu?a je za sve u?esnike na vebsajtu www.bc-naklo.si – KAD U?IM, GRADIM  »TO TEACH IS TO BUILD« – tabbed forma E-registracije TO TEACH IS TO BUILD.

Pored elektronskog registrovanja, treba da pošaljete kompletan rad iapstrakt koji moraju biti lektorirasni i poslati na adresu ko.ucim-gradim@guest.arnes.si do 20, juna2013. Apstrakt mora biti napisan na Slovena?kom, Engleskom ili Hrvatskom jeziku.

Apstrakt i kompletan rad mora biti tehni?ki ura?ene prema datim uputstvima. Oni su dostupni online: www.bc-naklo.si, KAD U?IM, GRADIM  »TO TEACH IS TO BUILD«

VAŽNI DATUMI

 • 20. 6. 2013: Registracija i podnošenje radova zajedno sa apstraktima (poslati na adresu ko.ucim-gradim@guest.arnes.si)
 • 27. 6. 2013: Obaveštenje o prijemu radova
 • 10. 9. 2013: Uplata  kotizacije (u slu?aju da ne?ete prisustvovati festival 4.oktobra, vaše u?eš?e samo sa pripremljeni radom je besplatno)
 • 20. 9. 2013: Podnošenje prezentacija (CD, DVD ili powerpoint prezentacija od nekoliko minuta)
 • 20. 9. 2013: Podnošenje prezentacija (CD, DVD ili powerpoint prezentaciju u trajanju od nekoliko minuta treba poslati na slede?u adresu: Biotehni?ki center Naklo, KO U?IM, GRADIM festival, Strahinj  99, 4202 Naklo, Slovenija)
 • 4. 10. 2013: Festival KAD U?IM, GRADIM»TO TEACH IS TO BUILD«

PLA?ANJE KOTIZACIJE

 • autor: 38 EUR
 • Koautor: 28 EUR
 • U?esnik: besplatno

 

PDV je uklju?en. Nakon registracije/podnošenja radova Biotehni?ki Centar Naklo izdaje fakturu koja ?e biti poslata na adresu uplatioca, koja ?e biti navedena u registracionom formularu. Kotizacija se mora platiti do 11.septembra 2013; posle toga datuma se kotizacije ne mogu uplatiti.  Kotizacija pokriva troškove štampanja apstrakta i objedinjenje svih radova u elektronskom formatu.

Dodatne informacije:

Sandra Žvagen

e-mail: sandra.zvagen@guest.arnes.si

Tel: +3866 (0)4 277 21 31.