Evropski dnevnik je program, adiposity projekat koji je napravila fondacija Generacija Evrope, sa ciljem upoznavanja vrednosti koje nudi Evropa. Ideja projekta je da se mladima predstavi Evropa kakva jeste i da se upoznaju sa perspektivama koje Evropa nudi. Evropski dnevnik je priru?nik za u?enika koji izlazi od 1996. godine i izu?avaju ga srednjoškolci u celoj Evropi. Program evropskog dnevnika realizuje se u školama zemalja koje nisu ?lanice EU pa samim tim i u Srbiji.

U?enici:

Ekonomsko trgovinska škola Bor, ove godine organizuje program Evropskog dnevnika za u?enike II i III razreda. U?eš?e u programu je dobrovoljno i u?enici ?e se sami prijavljivati za program. Svu u?enici II i III razreda bi?e informisani o programu i o na?inu prijave. Prijava ?e trajati do 14. februara. Nakon završetka prijave formira?e se grupa u?enika koja ?e raditi na programu Evropskog dnevnika.

Na?in rada:

Za u?enike ?e biti organizovana predavanja, radionice i provera znanja, dok ?e u?enici sami kreirati završni rad iz pojedinih oblasti u razli?itim formama.

Predavanja ?e biti organizovana jednom nedeljno u trajanju od 45 – 90 minuta u u?ionicama ETŠ Bor. Obzirom da je raspored rada u školi veoma komplikovan, sa grupom ?e biti dogovoren termin održavanja predavanja i radionica.

Radionice ?e biti organizovane u prostorijama škole i na internetu u zavisnosti od teme i na?ina rada.

Provera znanja ?e biti realizovana putem testova u prostorijama škole.

Rezultati uspešnosti programa bi?e radovi u?enika o pojedinim temama u formi: video materijala, sajta, stripa, zidnih novina,  tribina ili predstava, koji ?e biti namenjeni u?enicima koji nisu poha?ali program Evropskog dnevnika

Komunikacija:

Komunikacija ?e se odvijati na ?asovima namenjenim za program Evropskog dnavnika, preko oglasne table namenjene za program Evropskog dnevnika, putem email-a, preko FaceBook grupe i putem veb sajta.

Program rada:

Evropskim dnevnikom predvi?ene su slede?e oblasti:

1        Srbija i Evropska unija

2        Evropa i ja

3        Moja prava, moji izbori

4        Moje prirodno okruženje

5        Moje zdravlje, moja bezbednost

6        Društvo u kojem živim

Vremenski svaka oblast bi?e realizovana u toku dve sedmice: sa 2 dvo?asa u školi i komunikacijom preko online društvenih mreža i email-a. Ukupno trajanje edukacije je 12 nedelja.

Provera znanja i rezultati rada bi?e realizovani tokom ovih 12 nedelja.

Pratite realizaciju programa Evropskog dnevnika u ETŠ Bor na našoj FB stranici i putem Twitter naloga škole.