Šta je to evropski dnevnik???

Evropski dnevnik je program, adiposity projekat koji je napravila fondacija Generacija Evrope, sa ciljem upoznavanja vrednosti koje nudi Evropa. Ideja projekta je da se mladima predstavi Evropa kakva jeste i da se upoznaju sa perspektivama koje Evropa nudi. Evropski dnevnik je priru?nik za u?enika koji izlazi od 1996. godine i izu?avaju ga srednjoškolci u celoj Evropi. Program evropskog dnevnika realizuje se u školama zemalja koje nisu ?lanice EU pa samim tim i u Srbiji.

U?enici:

Ekonomsko trgovinska škola Bor, ove godine organizuje program Evropskog dnevnika za u?enike II i III razreda. U?eš?e u programu je dobrovoljno i u?enici ?e se sami prijavljivati za program. Svu u?enici II i III razreda bi?e informisani o programu i o na?inu prijave. Prijava ?e trajati do 14. februara. Nakon završetka prijave formira?e se grupa u?enika koja ?e raditi na programu Evropskog dnevnika.

Na?in rada:

Za u?enike ?e biti organizovana predavanja, radionice i provera znanja, dok ?e u?enici sami kreirati završni rad iz pojedinih oblasti u razli?itim formama.

Predavanja ?e biti organizovana jednom nedeljno u trajanju od 45 – 90 minuta u u?ionicama ETŠ Bor. Obzirom da je raspored rada u školi veoma komplikovan, sa grupom ?e biti dogovoren termin održavanja predavanja i radionica.

Radionice ?e biti organizovane u prostorijama škole i na internetu u zavisnosti od teme i na?ina rada.

Provera znanja ?e biti realizovana putem testova u prostorijama škole.

Rezultati uspešnosti programa bi?e radovi u?enika o pojedinim temama u formi: video materijala, sajta, stripa, zidnih novina,  tribina ili predstava, koji ?e biti namenjeni u?enicima koji nisu poha?ali program Evropskog dnevnika

Komunikacija:

Komunikacija ?e se odvijati na ?asovima namenjenim za program Evropskog dnavnika, preko oglasne table namenjene za program Evropskog dnevnika, putem email-a, preko FaceBook grupe i putem veb sajta.

Program rada:

Evropskim dnevnikom predvi?ene su slede?e oblasti:

1        Srbija i Evropska unija

2        Evropa i ja

3        Moja prava, moji izbori

4        Moje prirodno okruženje

5        Moje zdravlje, moja bezbednost

6        Društvo u kojem živim

Vremenski svaka oblast bi?e realizovana u toku dve sedmice: sa 2 dvo?asa u školi i komunikacijom preko online društvenih mreža i email-a. Ukupno trajanje edukacije je 12 nedelja.

Provera znanja i rezultati rada bi?e realizovani tokom ovih 12 nedelja.

Pratite realizaciju programa Evropskog dnevnika u ETŠ Bor na našoj FB stranici i putem Twitter naloga škole.