Zbog nedostatka u?ioni?kog prostora škola je prinu?ena da nastavu organizuje dvosmenski. Nastava za II, ambulance III i IV razred bi?e realizovana u prvoj smeni a za I razred u popodnevnoj smeni. Osim za u?enike I razreda, drugs popodnevna nastava organizovana je za sve razrede obrazovnog profila Kuvar iz predmeta Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom . Prva smena po?inje sa nastavom u 8, herbal 00 a završava u 14,20. Po završetku nastave u školi svako odeljenje jednom nedeljno odlazi na ?asove fizi?kog vaspitanja u fiskulturnoj sali Mašinsko – elektrotehni?ke škole.

Druga smena po?inje u 13,35 i traje do 19,40 ?asova.

I  SMENA

?asPo?etakKrajOdmor
007:1007:5505 min
108:0008:4505 min
208:5009:3520 min
309:5510:4010 min
410:5011:3510 min
511:4512:3010 min
612:4013:2510 min
713:3514:2005 min

II   SMENA

?asPo?etakKrajOdmor
012:4013:2510 min
113:3514:2005 min
214:2515:1020 min
315:3016:1510 min
416:2517:1005 min
517:1518:0005 min
618:0518:5005 min
718:5519:40

Raspored ?asova po predmetima i brojevima kabineta dat je u prilogu a usvojen je na sednici Nastavni?kog ve?a 31.08.2010.god.

Ostali obavezni i fakultativni oblici rada sa u?enicima realizova?e se u suprotnoj smeni. ?asovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice bi?e fiksirani u rasporedu. Sednice stru?nih organa održa?e se po završetku II smene.

Administrativno osoblje ( sekretar, šef ra?unovodstva i administrativni radnik ) radi?e u prvoj smeni od 7,00 do 15,00. Pomo?no osoblje radi?e u dve smene i to: prva smena od 6,30 – 14,30 i druga smena od 12,30 do 20,30 ?asova.

Radno vreme biblioteke pokriva?e I i II smenu.

Radno vreme direktora škole utvr?uje se odlukom Školskog odbora u vremenu od 07 do 15 ?asova.

Radno vreme pedagoga škole utvr?eno je u okviru 40-?asovne radne nedelje u periodu od 07-15 (I smena) i od 11 do 19 ?asova (II smena). Pedagog škole ?e naizmeni?no prema rasporedu raditi 3 dana I smena i 2 dana II smena.