Recent Posts

Ritam radnog dana u školi

19 сеп 10
ETŠ Bor
2 comments

Zbog nedostatka u?ioni?kog prostora škola je prinu?ena da nastavu organizuje dvosmenski. Nastava za II, ambulance III i IV razred bi?e realizovana u prvoj smeni a za I razred u popodnevnoj smeni. Osim za u?enike I razreda, drugs popodnevna nastava organizovana je za sve razrede obrazovnog profila Kuvar iz predmeta Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom . Prva smena po?inje sa nastavom u 8, herbal 00 a završava u 14,20. Po završetku nastave u školi svako odeljenje jednom nedeljno odlazi na ?asove fizi?kog vaspitanja u fiskulturnoj sali Mašinsko – elektrotehni?ke škole.

Druga smena po?inje u 13,35 i traje do 19,40 ?asova.

I  SMENA

?as Po?etak Kraj Odmor
0 07:10 07:55 05 min
1 08:00 08:45 05 min
2 08:50 09:35 20 min
3 09:55 10:40 10 min
4 10:50 11:35 10 min
5 11:45 12:30 10 min
6 12:40 13:25 10 min
7 13:35 14:20 05 min

II   SMENA

?as Po?etak Kraj Odmor
0 12:40 13:25 10 min
1 13:35 14:20 05 min
2 14:25 15:10 20 min
3 15:30 16:15 10 min
4 16:25 17:10 05 min
5 17:15 18:00 05 min
6 18:05 18:50 05 min
7 18:55 19:40

Raspored ?asova po predmetima i brojevima kabineta dat je u prilogu a usvojen je na sednici Nastavni?kog ve?a 31.08.2010.god.

Ostali obavezni i fakultativni oblici rada sa u?enicima realizova?e se u suprotnoj smeni. ?asovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice bi?e fiksirani u rasporedu. Sednice stru?nih organa održa?e se po završetku II smene.

Administrativno osoblje ( sekretar, šef ra?unovodstva i administrativni radnik ) radi?e u prvoj smeni od 7,00 do 15,00. Pomo?no osoblje radi?e u dve smene i to: prva smena od 6,30 – 14,30 i druga smena od 12,30 do 20,30 ?asova.

Radno vreme biblioteke pokriva?e I i II smenu.

Radno vreme direktora škole utvr?uje se odlukom Školskog odbora u vremenu od 07 do 15 ?asova.

Radno vreme pedagoga škole utvr?eno je u okviru 40-?asovne radne nedelje u periodu od 07-15 (I smena) i od 11 do 19 ?asova (II smena). Pedagog škole ?e naizmeni?no prema rasporedu raditi 3 dana I smena i 2 dana II smena.

Operativni i globalni plan za 2010

02 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments

Na slede?im linkovima možete preuzeti obrasce za planove za šk. 2010/2011 godinu:

Stari školski program

18 јуна 10
ETŠ Bor
No Comments

Evo starog školskog programa … pa odavde kopirajte šta treba …. LINK…

Dokument je „zipovan“ ako ne možete da ga otvorite treba vam program WinZip, click koji možete da skinete odavde Nije ništa komplikovano 🙂

Formular za godišnji program

16 јуна 10
ETŠ Bor
No Comments

Formular za godišnji program možete skinuti sa ovog linka: formular za godišnji program (najpre kliknite ispod na Pro?itajte ostatak, cheap da bi se aktivirao link)

Formular popuniti bez promene fonta. Kada kliknete na deo dokumenta na kom želite da unesete tekst ili broj, viagra 40mg ne menjate ništa samo unostite tražene informacije.

Popunjeni formular nazvati: Naziv ogleda – predmet … primer: Turisticki tehnicar – matematika

Popunjene formulare poslati na email: profesor.zoran@gmail.com do subote 19. jun 2010.

Put u Poljsku

20 маја 10
Sonja Stamenković
No Comments

Upoznaj Evropu 2010
ISAC fond, abortion uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske
i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, anabolics
objavili su  konkurs za u?enike tre?ih razreda srednjih škola iz
Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj u?e?i o
institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje,
kulturi i ljudima.

Konkurs „Upoznaj Evropu 2010“ je zvani?no završen 15. marta 2010.
ISAC fond je primio skoro 800 prijava srednjoškolaca koji su se
prijavili da u?estvuju u sedmodnevnim programima u Finskoj i Poljskoj.
Komisija je pred sobom imala težak posao u odabiru kandidata, uzimaju?i
u obzir izuzetan kvalitet prijavljenih, i to ne samo u školi, ve? i u
vanškolskim aktivnostima.

Ukupno 52
kandidata je prošlo u uži izbor i isti su pozvani na intervju u
ISAC kancelariju u Beogradu. Kona?na lista se sastojati od 40
u?enika, od kojih ?e 20 putovati u Finskoj, a 20 u Poljsku. NAŠ U?ENIK Risti? Sava, iz odeljenja III-4, pravni tehni?ar, ?e ove godine imati ?ast da poseti Poljsku, na inicijativu vodje projektnog tima, profesora engleskog jezika Irine Kagadejev Stevanovi?.

U?enici kre?u avionom u Poljsku 24. maja 2010. godine i vra?aju se 31. maja 2010. godine. Odseda?e u Varsavi i Krakovu u hotelima sa 4 zvezdica “ Novocentrum“ u Varšavi i “ Cracovia“ u Krakovu. U?enici ?e uo?i svog boravka posetiti vladu Poljse, Poljske škole, koncetracioni logor Aušvic, rudnik soli, aqua park, a i ima?e potpuni obilazak ova dva grada. U?enici ?e dobiti i svoj džeparac koji ?e mo?i da troše tokom svog boravka.

Zanimanja školske 2010/2011. godine

28 апр 10
Sonja Stamenković
2 comments

Školske 2010/2011. godine Ekonomsko-trgovinska škola upisuje u prvi razred 126 u?enika u 5 odeljenja, sale ali na 6 obrazovnih profila.  4 odeljenja su ?etvrtog stepena sa po 24 u?enika, drugs dok je 5. odeljenje tre?eg stepena sa 2 obrazovna profila i 30 u?enika, po 15 u svakom obrazovnom profilu. Zanimanja su slede?a:

  • finansijski administrator – ogled,
  • komercijalista – ogled,
  • poslovni administrator – ogled,
  • turisti?ki tehni?ar – ogled,
  • kuvar/konobar.

O ponu?enim zanimanjima možete više saznati klikom na OBRAZOVNE PROFILE u glavnom meniju.