Европски дан језика

 Aktuelno, Učenički parlament  Коментари су искључени на Европски дан језика
сеп 262017
 
Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру, Eврoпски дaн jeзикa слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa почев oд 2001. гoдинe .Нa сaм дaн мaнифeстaциje, брoj рaзних догађаја oргaнизуje сe пo цeлoj Eврoпи: aктивнoсти зa дeцу и сa дeцoм, тeлeвизиjске и рaдиo eмисиje, чaсoви jeзикa и кoнфeрeнциje. Државни органи кao и рaзни пaртнeри имaју пoтпуну слoбoду у oргaнизaциjи oвих aктивнoсти. Да би омогућио координaциjу свих aктивнoсти oргaнизoвaних нa нaциoнaлнoм нивoу, Сaвeт Eврoпe зaдужуje зeмљe учeсницe дa пoстaвe „Нaциoнaлнe координаторе“ за тај дан.
Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 800 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 47 држaвa члaницa, дa учe  jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи.
Општи циљеви Европског дана језика су:
 1. Информисање јавности о значају учења језика и проширивање палете језика у циљу повећавања степена вишејезичности и међукултуролошког разумевања;
 2. Промовисање језичког и културолошког богатства Европе, које мора бити очувано и развијано;
 3. Подржавање целоживотног учења језика, како у оквиру школа, тако и ван њих, било за потребе школе, посла, мобилности или из задовољства и за  размену искуства.
  26. септембра 2011. обележена је десетогодишњица Европског дана језика (ЕДЈ), прослављена како у Савету Европе, тако и у 47 држава чланица.
Савет Европе се нада да ће овај Дан обележавати како надлежни органи држава чланица, тако и потенцијални партнери на наведеним нивоима:
 • Творци прописа (посебне мере или дискусије о проблемима језичке политике, на пример)
 • Општа јавност (подизање свести о општим циљевима Дана, укључујући улогу целоживотног учења, без ограничења у годинама, у школском и у пословном окружењу)
 • Волонтерски сектор (спецификације за НВО, удружења, компаније, итд.

   

 Posted by at 3:10 am

Берза књига

 Aktuelno  Коментари су искључени на Берза књига
сеп 012017
 

БЕРЗА КЊИГА

Уторак, 5.9.2017.г.

од 14-16 у школи

 Posted by at 10:10 am

Списак уџбеника

 Aktuelno  Коментари су искључени на Списак уџбеника
авг 302017
 

Економски техничар

1. разред

Предмет Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач Број и датум решења Министарства
. Српски језик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/57 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школеI – IV разред Живојин Станојчић,

Љубомир Поповић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
New Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Енглески језик стручни текстови за 1. и 2. разред економске школе Надежда Силашки

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-50/95-03 od 13.2.1996.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе

 

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Историја Историја

за четворогодишње стручне школе

Драгољуб Кочић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

 

Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

630-431/87 од 23.9.1987.

.

Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа Милан Чабаркапа„КРУГ” 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Екологија Биологија

(екологија) за први разред економске школе

 

Драгослав Маринковић,

Бранка Стевановић,

Катица Пауновић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-8/98-03 од 27.2.1998
Хемија Хемија

за економског и финансијског техничара

Радивој Николајевић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-23/98-03 од 22.6.1998.

 

Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Основи економије Основи економије за све профиле

 

Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-60/96-03 од 2.7.1996.

 

Пословна економија Пословна економија

за све профиле

Божидар Ставрић,

Благоје Пауновић,

Петар С. Бојовић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

.

650-02-68/96-03 од 9.7.1996.
Рачуноводство Рачуноводство за први  разред економске школе

Рачуноводство, збирка задатаказа први разред економске школе

Даница Јовић

 

 

Даница Јовић,

Јасмина Божић

„DATA STATUS” 650-02-280/2012-06 од 4.2.2013.

 

650-02-289/2012-06 од 11.6.2013.

Савремена пословнакореспонденција Савремена пословна кореспонденција за економског техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-00049/96-03 од 20.6.1996.

 

 

 

Економски техничар

2. разред

 

 

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

. Српски језик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

New Horizons 2, енглески језик за други  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Енглески језик стручни текстови за 1. и 2. разред економске школе Надежда Силашки

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-50/95-03 od 13.2.1996.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе

 

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Историја Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

ИванБецић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”.

 

650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

 

Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

 

Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Основи економије Основи економије

 

Драгољуб Драгишић,Богдан Илић,бранко Медојевић,Милован Павловић JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-50/96-03 од 20.06.1996
Пословна економија Пословна економија

за све профиле

Мира Павловић

Светлана  Кисић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

.

650-02-60/96-03 од 2.7.1996
Рачуноводство Рачуноводство

за све профиле

Вера ПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-70/96-03 од 15.8.1996.
Савремена пословна кореспонденција Савремена пословна кореспонденција за економског техничара Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Комерцијално познавањеробе Комерцијално познавање робе

за економског техничара

Мила К. Јанчетовић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-59/96-03 од 20.6.1996.
Економска географија Економска географија, уџбеникза 2. разред економске  школе Емилија Манић „DATA STATUS“ 650-02-236/2015-06 од 2.12.2015.

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 3.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

. Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Владислав Милошевић

и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-42/89 од 15.3.1989
Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
Ликовна  култура Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

ВидосаваГаловић

БранкаГостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Рачуноводство Рачуноводство

За економског техничара

ВераПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-36/98-03 од 30.6.1998.

 

Финансијско пословање Финансијско пословање, за 3. разред економске школе – образовни профил финансијски администратор Душан Марковић, Сандра Стојадиновић

 

„DATA STATUS”” 650-02-241/2015-06 од 12.11.2015.

 

Пословна економија Пословна економија Ђорђе Каличанин, Драган Лончар „DATA STATUS 650-02-285/2012-06 од 11.2.2013.
Право Право за пословног администратора Драгица Пикула JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-19/2006-06 od 7.7.2006
Јавне финансије  Јавне финансије, за 3. и 4. разред средње економске школе – образовни профили финансијски администратор и финансијски техничар Божидар Раичевић, Милан Кецман

 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

 650-02-86/2015-06 од 29.7.2015
Национална економија Eкономија – националназа 3. и 4. разред средњих стручних школа, образовни профили пословни администратор и финансијски администратор

 

Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић,

Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић,

Дејан Молнар

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-351/2015-06 од 25.2.2016.

 

Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Музичка култура Музичка култура за први  разред гимназије Соња Маринковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-431/87 од23.9.1987

 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 4.разред

 

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

. Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
New Horizons 4, енглески језик за четврти  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-234/2012-06 od 26.3.2013.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Социологија са правом грађана Устав и права грађана за четврти разред гимназија и трећи и четврти разред средњих стручних школа Славко Тадић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-290/2008-06 od 2.9.2008. god.
Рачуноводство Рачуноводство

Заекономског техничара

ВераПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/97-03 од 18.7.1997.

 

Финансијско пословање Монетарна економија и банкарство за економског техничара Александар Живковић,Борко Крстић,Петар Бојовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-137/98-03 од 1.7.1998
Статистика Статистика за трећи и четврти  средње стручне школе Радмила Драгутиновић Митровић „DATA STATUS” 650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,Ненад Стефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Маркетинг Маркетинг

.

Мирјана Глигоријевић „DATA STATUS” 650-02-302/2014-06 од 15.12.2014
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

 

Пословни  администратор  1.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/57 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008
Граматикасрпскогајезиказагимназије и стручнешколеI – IV разред ЖивојинСтанојчић,

ЉубомирПоповић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

630-431/87 од 23.9.1987.

.

Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа Милан Чабаркапа„КРУГ” 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Историја Историја

за четворогодишње стручне школе

ДрагољубКочић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

 

Географија Географијазатрећиразредгимназије, првиразред, финансијскиадминистратор МиркоГрчић, СтеванСтанковић, ЉиљанаГавроловић, МиломирСтепић, СветланаРадовановић, СнежанаЂурђић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-286/2008-06 од 21.7.2008
Биологија Биологија

(екологија)

Драгослав Маринковић,

Бранка Стевановић,

Катица Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-8/98-03 од 27.2.1998
Канцеларијско пословање Савремена пословна кореспонденција за

економског техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду

Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Право Право за први разред економске, правне и пословне школе, образовни профили – пословни администратор и службеник осигурања

 

Јелена Ђурић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-478/2013-06 од 20.1.2014.
Књиговодство Књиговодство, за 1. разред средњих стручних школа, образовни профил пословни администратор

 

Вера ПознанићЛеко

 

„DATA STATUS” 650-02-293/2015-06 од 21.12.2015.

 

француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски језик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Економија Пословна економија

за све профиле

Божидар Ставрић,

Благоје Пауновић,

Петар С. Бојовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-68/96-03 од 9.7.1996.
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

  

Пословни администратор  2.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

New Horizons 2, енглескијезикзадруги  разредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

601-04-51/128 од 11.4.1991.
Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
Историја Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

ИванБецић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.
Ликовна култура Ликовна култура

за гимназије Ликовна  и стручне школе

ВидосаваГаловић

БранкаГостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Канцеларијско пословање Савремена пословна кореспонденција за економског техничара Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Право Право за 2. разред економских и правно пословних школа, образовни профил – пословни администратор

Разред: други

Драгица Клипа,

Анита Младеновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-387/2015-06 од 17.2.2016.
француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски језик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Књиговодство Рачуноводство

за економског техничара

Вера ПознанићЛеко

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-54/97-03 од 18.7.1997
Економија Економија Никола Фабрис, Игор М. Пејовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-23/2015-06 од 6.7.2015.
Пословна психологија Психологија

за III и IV разред трговинских, угоститељско-

туристичких и школа за личне услуге,

Бора Кузмановић,

Иван Штајнбергер,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ , 650-422/89 од 26.6.1989
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Музичка култура Музичка култура за први  разред гимназије Соња Маринковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-431/87 од23.9.1987
Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

Пословни  администратор 4.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
New Horizons 4, енглески језик за четврти  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-234/2012-06 od 26.3.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Социологија са правом грађана Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Kllet 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012
Право Основе матичне евиденције Босиљка Мијатовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-147/88 od 14.4.1988.
Основи правних поступакауправни поступак
за 2 и 3 разред
Славољуб Поповић, Стеван Лилић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-26/95-03 od 24.4.1995.
Eкономија Eкономија – национална за 3. и 4. разред средњих стручних школа, образовни профили пословни администратор и финансијски администратор Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић,

Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић,

Дејан Молнар

650-02-351/2015-06 од 25.2.2016.
француски језик-други страни Le Nouveau Taxi,   француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик-други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,Ненад Стефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Реторика Основи реторике и беседништва

за правног техничара

 

Обрад Станојевић,

Сима Аврамовић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-28/93-03 од 16.7.1993

 

 

 

Туристички техничар  1.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/57 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за први разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008
Граматикасрпскогајезиказагимназије и стручнешколеI – IV разред ЖивојинСтанојчић,

ЉубомирПоповић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик GoingInternational, ogled u srednjim stručnim školama turističko-ugostiteljskog smera Grupa autora „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-29/2008-06 od 31.3.2008.
Математика Математика

за стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,

Ратко Тошић,

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

630-431/87 од 23.9.1987.

.

Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа  „КРУГ” 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
Историја Историја

за четворогодишње стручне школе

ДрагољубКочић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

 

Физика Физика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе осиммедицинске и текстилне школе и ветеринарскогтехничара

Драгиша Ивановић и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-296/87 од 11.6.1987.
Географија Географија за гимназије., први разред, туристички техничар, Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-33/2003-03 од 27.6.2003
Хемија Хемија

за трогодишње стручне школе осим хемијске и

фризерске

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-95/91 од 20.6.1991
Биологија

 

Биологија

(екологија)

Драгослав Маринковић,

Бранка Стевановић,

Катица Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-8/98-03 од 27.2.1998
Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Основи туризма и угоститељства Основе туризма и угоститељства за први  разред угоститељско-туристичке школе Бојан Зечевић, Александар Ђорђевић, Јелена Чеперковић, Љиљана Трипковић,Весна Тодорово JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-454/2013-06 од 12.2.2014
Основи економије Основи економије за све профиле

 

Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-60/96-03 od 2.7.1996.
Економија – национална за 3. и 4. разред средњих стручних школа, образовни профили пословни администратор и финансијски администратор

 

Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић, Гојко Рикаловић, Жаклина Стојановић, Дејан Молнар JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-351/2015-06 od 25.2.2016.
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско послoвање Огњен Бакић,

Миодраг Николић,

Бојан Зечевић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-202/91 од 20.6.1991.

 

Туристички техничар    2.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

New Horizons 2, енглескијезикзадруги  разредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик GoingInternational, ogled u srednjim stručnim školama turističko-ugostiteljskog smera Grupa autora „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-29/2008-06 od 31.3.2008.
Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
Историја Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

ИванБецић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.
Географија Географија за трећи разред гимназиједруги разред,  туристички техничар Мирко Грчић, Стеван Станковић, Љиљана Гавроловић, Миломир Степић, Светлана Радовановић, Снежана Ђурђић ,ЈП „Завод за уџбенике“ 650-02-286/2008-06 од 21.7.2008
Верска настава Правлавни катихизисза I и II разред средњих школа ИгњатијеМидић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Ликовна  култура Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

ВидосаваГаловић

БранкаГостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,

Вељко Терзија

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

 

Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик-други страни Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско пословање Јован Попеску,

Миодраг Николић,

Бојан Зечевић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

601-04-202/91 од 20.6.1992.

 

Економика и организација туристичких предузећа Економика и организација предузећа за угоститељску и туристичку школу Љиљана Косар JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-20/96/03
Здравствена култура Хигијена са здравственим васпитањем

за кувара, конобара и и посластичара

Михаило Николић и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

650-153/88 од 14.4.1988.

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству Рачунарство и информатика за други разред Никола Клем

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.
Исхрана Исхрана за први разред угоститељско-туристичке школе, образовни профил – кувар посластичар и за други разред, образовни профил – конобар Бранка Трбовић,

Мира Николић,

Слободанка Банковић Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-170/2013-06 од 8.10.2013.

 

Туристички техничар  3.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Tourism 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar) Robin Walker, Keith Harding „THE ENGLISH BOOK“ T650-02-235/2012-06 od 26.3.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Владислав Милошевић

и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-42/89 од 15.3.1989
Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик-други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Пословна кореспонденција Савремена пословна кореспонденција за

економског техничара у I разреду и туристичког техничара у III разреду

Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Туристичка географија Туристичка географија за тећи разред угоститељско-туристичке школе Божидар Станишић, Момчило Бујошевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-497/2011-06 од 26.1.2012
Психологија у туризму Психологијаза III и IV разред трговинских, угоститељско-туристичких и школа за личне услуге, Бора Кузмановић,Иван Штајнбергер JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-422/89 од 26.6.1989.
Финансијско пословање Финансијско пословање

за туристичког техничара

Милан Милановић,

Бранко Милановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 632-02-75/92-03 од 21.7.1992.

 

Маркетинг у туризму и угоститељству Маркетинг у туризму Огњен Бакић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 632-03-45/92-03 од 14.5.1992.
Историја уметности Историја уметностиза III и IV разред за туристичког техничара Видосава Галовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-425/88 од 30.6.1988.

 

Туристички техничар  4.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
New Horizons 4, енглески језик за четврти  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Tourism 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar) Robin Walker, Keith Harding „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-238/2012-06 od 26.3.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ. 650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Музичка култура Музичка култура

за гимназије

Соња Маринковић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
Социологија са правом грађана Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Kllet 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012
Верска настава Православни катихизисза III и IV разред средњих школа Игњатије Мидић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006
Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

Француски језик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик-други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско пословање Крунослав Чачић,

Јован Попеску,

Миодраг Николић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 632-02-68/92-03 од 1992
Туристичка географија Туристичка географије за четврти разред, туристички техничар Стеван Станковић ЈП „Завод за уџбенике , 650-02-240/2007-06 од 4.6.2008
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,НенадСтефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.

 

Техничар обезбеђења 2. разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српки језик и кнјижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95 од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-397/2008-06

од 2. 9. 2008.

Енглески језик New Horizons 2, енглески језик за други  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung „DATA STATUS” 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
Руски  jезик Privet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“ Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt „DATA STATUS“ 650-02-233/2012-06 од 20.11.2012
Историја Историја 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничар Срђан Пириватрић „KLETT” 650-02-582/2013-06 од 18.2.2014.
Ликовна култура

 

 

 

Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/74

од 20.12.1990

Математика Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др. JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

601-04-51/128 од 11.4.1991.

 

Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика Никола Клем JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

Физика Физика

за други  разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татајана Бобић, Милан Распоповић JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

650-02-9/2009-06 од 24.07.2009.
Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – +за други  разред четворогодишњих средњих стручних школа Татајана Бобић, Милан Распоповић JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-10/2009-06 од 24.07.2009.
Верска настава Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

 

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.
Психологија Психологија 2 – за други  разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација, Милојевић Апостоловић,. , НОВИ ЛОГОС. , 650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.
Основи радног права Основе радног права за II и III разред правно-биротехничке школе,

 

Боривоје Шундерић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 632-02-84/92-03 од 15.7.1992.
Систем обезбеђења Систем обезбеђења

за II, III и IV разред.

Разред.: други,трећи и четврти

Мићо Бошковић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-8/97-03 од 11.6.1997.
Заштита од пожара и заштита на раду Утврђивање узрока пожара

Разред: трећи

Радослав Костић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-51/96-03 од 13.2.1996.
Тактика гашења  пожара

Разред: трећи

Драган Млађан JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ. 650-02-03/97-03 од 4.3.1997
Противпожарна  превентива

за III и IV разред

Разред.:Трећи и четврти

Никола Клеут

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-02-5/97-03 од 4.3.1997
Борилачке вештине Борилачке вештине

Разред: други

Група аутора JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-348/89 од 24.5.1989.
Дактилографија и административно пословање Савремена пословна кореспонденција за економског техничара

 

Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек, Мирослава Грујић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-00049/96-03 од 20.06.1996г.

 

 

 

ПРАВНИ ТРХНИЧАР 3. разред

 

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српки језик и кнјижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа Петар Пијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
Енглески језик New Horizons 3, енглески језик за трећи  разред средње стручне школе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-237/2012-06 од 20.11.2012.
Француски језик Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Рускијезик Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Социологија Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Kllet 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012
Историја Историја за  трећи  разред опште гимназије и трећи. разред друштвено-језичког смера Радош Љушић „ФРЕСКА” 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.
Математика Математика

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе: медицинску, шумарску,

дизајнерску, трговинску, угоститељску и

правну

Градимир Војводић,

Ђура Паунић,

Ратко Тошић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”.

 

650-166/89 од 26.6.1989.

 

Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006
Логика Логика

за гимназије и правно-биротехничку школу

МихаилоМарковић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-02-71/92-03 од 13.7.1992.
Основи економије Основи економије за други и трећи разред Гвозденија Богетић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 632-03-2/92-03од 21.01.1992
Основи матичне евиденције Основе матичне евиденције

 

Босиљка Мијатовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,. 650-147/88 од 14.4.1988.
Пословна и службенакоресподенција Пословна и службена кореспонденција за трећи разред ,образовни профил правни техничар. Јелена Манојловић, Станиша Игњатовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-00021/2006-06 од 28.6.2006.
Основи радног права Основи радног права за 3. разред правне, економске и пословне школе, образовни профил правни техничар Јелена Ђурић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-352/2015-06 od 19.2.2016
Основи правних поступака Основи правних поступака управни поступак за II и III разред, образовни профил правни техничар Славољуб Поповић, Стеван Лилић, , JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, ,650-02-26/95-03 од 24.4.1995.
Послови правног промета Послови правног промета

Разред. трећи

Оливер Антић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 650/89 од 26.6.1989
Секретарско пословање Секретарско пословање

за III разред

Драга Романовић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-65/2005-06 од 18.8.2005.

 

 

Комерцијалиста 3.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

 Српскијезик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 601-04-51/95  од 11.4.1991.
Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.
New Horizons 1, енглескијезикзапрвиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons „НОВИ ЛОГОС”. 650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.
Енглески језик Pro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar) Jon Naunton, Mark Tulip „THE ENGLISH BOOK“ 650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Математика Математика

за четворогодишње школе: геолошку,

текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену и

економску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Владислав Милошевић

и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-42/89 од 15.3.1989
Збирка решених задатака из математике  3 Вене Богославов,

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.
француски језик –други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик–други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Пословна информатика Рачунарство и информатика Никола Клем

 

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

Трговинско  пословање Економика трговине

за I и II разред трговинске школе

Драгутин Радуновић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-02-24/94-03 од 18.5.1994
Међународна шпедиција Међународна шпедиција ОлгаЛапчевиВељковић,Вукан Вујачић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-32/2000-03 од 22.5.2000.
Статистика Статистика за трећи и четврти  средње стручне школе Радмила Драгутиновић Митровић „DATA STATUS” 650-02-283/2012-06 од 11.2.2013.
Комерцијално познавање робе Комерцијално познавање робеза економског техничара Мила К. Јанчетовић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-59/96-03 од 20.6.1996.
Пословна економија Пословна економија

за све профиле

Мира Павловић

Светлана  Кисић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-60/96-03 од 2.7.1996.
Вештине комуникације Вештине комуникације, за 3. разред економских и правно-пословних школа, образовни профил ‒ пословни администратор Наташа Мартић,  Зорица Костић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”. 650-02-370/2015-06 од 19.2.2016

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА –ОГЛЕД, 4.разред

Предмет

Назив уџбеника и другог наставног средства  из Каталога Аутори Издавач

Број и датум решења Министарства

Српкијезик и кнјижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

ЉиљанаНиколић,

БосиљкаМилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-648/89 од 26.6.1989.
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа ПетарПијановић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.
Енглескијезик New Horizons 4, енглескијезикзачетвртиразредсредњестручнешколе- УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА Paul Radley, Daniela Simons, RónánMcGuinness „НОВИ ЛОГОС” 650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.
Францускијезик-други страни Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти  разред средње школе Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln „DATA STATUS” 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Руски језик- други страни Привет 3, руски језик за трећи и четврти  разред средње школе Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt „DATA STATUS” 650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.
Математика Математика са збирком задатака Радич Вучићевић и др. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ.

 

650-720/89 од 1.4.1990.

 

Збирка решених задатака из математике 4 ВенеБогославов

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.
Предузетништво Предузетништво за трећи  разред трогодишњих и четврти  разред четворогодишњих средњих стручних школа Жељка  Ковачев,Гордана Секe,Ненад Стефановић,Драгана Стојановић Klett 650-02-174/2013-06 од 20.8.2013.
Маркетинг Маркетинг

 

Мирјана Глигоријевић „DATA STATUS”  650-02-302/2014-06 од 15.12.2014.
Верска настава Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

ИгњатијеМидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-103/2005-06 од11.1.2006
Филозофија Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

Менаџмент Пословна економија

за економског техничара

Божидар Ставрић,

Благоје Пауновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 650-02-46/97-03 од 14.7.1997.

 

 

 

 Posted by at 12:39 pm

Распоред полагања матурских испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

 Aktuelno, Vanredni, dopunski i razredni ispiti  Коментари су искључени на Распоред полагања матурских испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.
авг 142017
 
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Комисија Кандидат
1. Понедељак

21.08.2017.г.

10:00

Изборнип предмет

Послови правног промета

 

1. Томић Б. Радмила-предс.

2. Трајковић Виплета-испит.

3. Кенић П.Милена – члан

 

1. Стојановић Марко

Прав. Тех. – ванр.

2. Среда

23.08.2017.г.

09:00-12:00

Српски језик и књижевност

(писмени испит)

 

1. Радосвљевић Ђ. Слађана -пред

2. Антонијевић Снежана-  испит.

3. Илић Татјана-члан

 

1.  Настић Бојан IV – 2

2. Грујчић Ана  IV – 1

3. Миленковић Марија IV1

 

3.

 

Четвртак

24.08.2017.

од 11:00

 

Испит за проверу стручно-теоријских знања-ТЕСТ

Финансијски администратор

11:00-14:00

1. Иванишевић Видосава-пред.

2. Ескић Лидија-члан

3. Бојковски Ј. Наташа-члан

 

1. Голубовић Ана- ванр

2. Грујчић Ана  IV – 1

3. Миленковић Марија IV–1

Туристички техничар – олед

11:00-13:00

 

1. Биковић Саша-председник

2. Милетић Јелена –члан

3. Милошевић Стојанка-члан

 

1.Лончар Јелена IV 4

2. Савић Марија  IV 4

Комерцијалиста – оглед

11:00 – 14:00

1. Милановић Наташа-председ.

2. Ескић Лидија –члан

3. Павловић Звездицаа-члан

 

1. Настић Бојан IV – 2

 

4. Петак

25.08.2017.г.

Матурски практични рад

 

 

 

8:00- 9:30

I радни  задатак

10:00- 12:30

II радни задатаk

Комерцијалиста – оглед

9:00 – 12:00

1. Бојковски Ј. Наташа

2. Филиповић Ирена

3. Тасић Олгица- екстерни члан

 

1. Настић Бојан IV – 2

Финансијски администратор
1. Стаменковић Соња

2. Иванишевић Видосава

3.  екстерни члан

 

1. Голубовић Ана- ванр

2. Грујчић Ана  IV – 1

3. Миленковић Марија IV1

 Posted by at 1:10 pm

Распоред полагања поправних испитау августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

 Aktuelno, Vanredni, dopunski i razredni ispiti  Коментари су искључени на Распоред полагања поправних испитау августовском испитном року шк. 2016/2017.год.
авг 142017
 
Ред.бр. Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Петак

18.08.2017.г.

 у 09:00

Статистика

 

 

1.Реџеплар Алма  III-3

2. Понедељак

21.08.2017. г.

     у 09:00

 

Математика

 

1.Бурчић Софија            I -1

2.Настић Милан             I -1

3.Шерифи Зумрета         I -1

4.Бузејић Немања           I-2

5.Антонијевић Наталија  I- 4

6.Маргиновић Данијела   I -4

7.Нешковић Божица        II-1

8.Михајловић А.              II-3

9.Ристић Марко               III-2

10.Реџеплар Алма           III-3

11.Степановић Катарина III-4

3. Понедељак

21.08.2017. г.

     у 09:00

Државно уређење 1. Грујић Александра . I -2
4. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

 

Основи права

 

Право

 

1.Петровић Александар I -2

2.Грујић Александра      I -2

3.Радивојевић Давор      I -3

4.Здравковић Сара         II-1

5.Николић Маша            II-3

6.Мартиновић Лазар     III-3

7.Спасић Марко            III-3

5. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

Хемија

 

1. Цокић Кристина     I -4

 

6. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

Историја 1. Игњатовић Марина    I-3

 

7. Уторак 22.08.2017.       у   9:00

 

Енглески  језик

 

1. Нешковић Божица    II-1              2. Николић Јована        III-1                3. Маргиновић Лазар    III-3           4. Настић Бојан             IV-2
8. Среда 23.08.2017.       у   9:00

 

Француски језик      

 II страни

 

1. Радивојевић Давор  I-3

2. Антонијевић Наташа  I-4

3. Цокић Кристина     I-4

4. Васиљевић Андријана  II-4

5. Анђеловић Алекса  II-4

6. Спасић Марко         III-3

7. Николић Наташа    III-4

 

*Уколико ученик IV-2, Настић Бојан,  положи  поправни испит из енглеског језика, стиче право полагања  матурског   испита.

 Posted by at 1:09 pm

Распоред полагања ванредник испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

 Aktuelno, Vanredni, dopunski i razredni ispiti  Коментари су искључени на Распоред полагања ванредник испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.
авг 142017
 
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Четвртак

17.08.2017.год.

09:00

Српски језик и књижевност  

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

2. Петак

18.08.2017.год.

09:00

Рачунарство и информатика

 

 

1.Лазаревић Миљана

Ком.-оглед  III

раз.

3. Петак

18.08.2017.год.

10:00

Основи економије

 

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

4. Понедељак

21.08.2017. год.

     у 10:00

 

Историја уметности

 

 

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

5. Понедељак

21.08.2017. год.

     у 09:30

 

Систем обезбеђења 1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

6. Уторак

22.08.2017.

У 10:00

Основи економије

 

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

7. Уторак

22.08.2017.

У 11:30

Право

 

Основи кривичног права и криминалистике

 

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

2.Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

8. Среда

23.08.2017.

У 10:00

Логика

 

Филозофија

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

2.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

 

 Posted by at 1:08 pm

Обавештење за будуће ученике Eкономско-трговинске школе и њихове родитеље

 Aktuelno  Коментари су искључени на Обавештење за будуће ученике Eкономско-трговинске школе и њихове родитеље
јун 262017
 

У школској 2017/2018. години, на основу Конкурса за упис у средњу школу уписаћемо 4 одељења различитих образовних профила.

Податке везане за упис у нашу школу, образовне профиле,  број бодова претходне године,  можете наћи на сајту  Министарства просвете, науке и технолошког развоја       http://www.upis.mpn.gov.rs
Потребна документа за упис ученика у I разред
 1. Пријава за упис;
 2. Уверење о положеном завршном испиту;
 3. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
 4. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци);
 5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за одговарајући образовни профил.

ВАЖНО!

Поред ове документације потребно је понети и сведочанства о завршеном VI, VII и   VIII разреду. Упис ученика почиње  4. јула  од 8:00  до  15:00 и обавиће се у приземљу школе

 Posted by at 9:38 am

Распоред јунски испитни рок

 Aktuelno, Vanredni, dopunski i razredni ispiti  Коментари су искључени на Распоред јунски испитни рок
јун 142017
 
Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Исхрана 1.Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Верска настава 1.Тодосијевић Лена тт IVр
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Француски језик 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

2.Грујчић Ана ФА IVр поправни

 

Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Социјална екологија 1. Шабазовић Душан  то IIр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Економика туризма 1.Тодосијевић Лена тт IVр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Информатика  и рачуноводство 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У11:55

Туристичка географија

 

1.Тодосијевић Лена  тт IVр 2.Крстић Милица тт-о IVр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Систем обезбеђења 1. Шабазовић Душан  то IIр
Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Обука у виртуелном предузећу 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У13:45

Маркетинг 1.Настић Бојан ком-оIVр поправни

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Статистика 1.Стојановић Марко пт Ivр

2.Миленковић Марија IVр  поправни  

 

Уторак

20.6.2017.г.

У 8:00

Математика 1.  Крстић Милица тт-о IVр
Уторак

20.6.2017.г.

У 12:00

Заштита од пожара и заштита на раду 1. Шабазовић Душан  то IIр
Уторак

20.6.2017.г.

У 14:30

Спољнотрговинско и девино пословање 1.Тодосијевић Лена  тт IVр
Уторак

20.6.2017.г.

У 14:30

Оргнаизација набавке и продаје 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Среда

21.6.2017.г.

У 8:00

Енглески језик 1.Крстић Милица тт IVр

2.Лазаревић Миљана ком-оIIIр

3.Тодосијевић Лена тт IVр

4. Настић Бојан ком-оIVр поправни

Среда

21.6.2017.г.

У 9:00

Основи радног права 1. Шабазовић Душан  то IIр
Среда

21.6.2017.г.

У 13:30

Куварство 1. Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
Среда

16.6.2017.г.

У 14:00

Професионална пракса 1. Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
 Posted by at 2:50 pm