Finansijski administrator – ogled

 

Školske 2003/2004. godine otpočela je realizacija obrazovnog profila u području rada ekonomija, pravo i administracija.

Obrazovni profil finansijski administrator nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete i sporta RS i uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju — GTZ-a.

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.

U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Finansijski administratori će znati i umeti da:

 • poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
 • obavljaju različite administrativne poslove;
 • poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
 • samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
 • poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
 • knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
 • evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
 • obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
 • obračunavaju i knjiže amortizaciju;
 • poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
 • prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
 • arhiviraju dokumenta.

Završetak obrazovanja, dokazi i ispiti

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete i sporta RS, Centra za stručno i umetničko obrazovanje.

Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o stručnom obrazovanju za obrazovni profil finansijski administrator.

Neophodni dokazi

Preduslovi za izlazak na ispit

 • Svedočanstvo o završenom I, II, III i IV razredu
 • Uverenje o obavljenoj praktičnoj obuci u preduzeću
 • Prijava za polaganje maturskog ( završnog ispita ).

Mesto održavanja ispita

Kabinet za finansijsko-računovodstvenu obuku ili realno preduzeće.

Završno zvanje glasi: finansijski administrator

Područje rada — ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine.

NASTAVNI PROGRAM                                     I        II        III        IV

1. Srpski jezik i književnost                             3         3          3           3

2. Strani jezik                                                        3          3           3          3

3. Fizičko vaspitanje                                          2          2           2          2

4. Matematika                                                       3          3           3          3

5. Ekonomska geografija                                  2           /           /          /

6. Istorija                                                                2          2           /         /

7. Sociologija                                                        /          /           /         2

8. Računarstvo i informatika                         2          2          /         /

9. Preduzetništvo                                               /           /          /         2

10. Osnovi ekonomije                                      2           2          /          /

11. Ekonomika preduzeća                              2           2          2          /

12. Kancelarijsko poslovanje                        2           2          2          2

13. Pravo                                                               /           /           2          2

14. Računovodstvo                                           3          3          4          4

15. Statistika                                                        /           /           3         /

16. Revizija i kontrola                                     /           /             /         2

17. Finansijsko poslovanje                           2          2           2           2

18. Finansijko-računovodstvena obuka   /          2          3           3

Izborni predmeti

19. Građansko vaspitanje/

verska nastava                                             1           1            1           1

 

 Posted by at 8:35 pm