Категорија: Projekti

Predstavljanje projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“

14 јуна 13
Sonja Stamenković
No Comments

U sredu, health 12. juna, illness u Narodnoj biblioteci u Boru, abortion predstavljen je ve? ranije pominjani me?unarodni projekat „Empowering Young People – Connecting Europe„, koji je zapo?eo maja 2012. godine, a traje do decembra 2013. godine. ?lanovi projektnog tima, koji ?ine Jelena Trailovi?, Dušan Bogdanovi?, Jovana Šumar i Vladan Raki?, predstavili su svoj celokupni dosadašnji rad i rezultate.

Tema kojom se bavila naša škola, zajedno sa školama iz svog klastera (Nema?ke, Austrije i Ukrajine), bila je interkulturalni dijalog. Svaka škola je imala zadatak da snimi po jedan film na temu “Život u?enika u školi” i “Aktivnosti u?enika u slobodno vreme”, kako bi kasnije mogli da prepoznaju sli?nosti i uo?e razlike koje postoje u svakodnevnom životu u razli?itim zemljama, i kako bi postal aktivni u?esnici interkulturalnog dijaloga. Pored filmova koje su naši u?enici snimili (u saradnji sa celokupnim timom ETŠ koji se sastoji od u?enika svih profila), prikazani su i filmovi ostalih škola. Pored toga, prire?en je zabavni program u kome su u?enici naše škole iskazali svoje gluma?ke i muzi?ke talente, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Tako smo ?uli muzi?ku numeru koju je na gitari izvela An?ela Krsti?, pobednica Internacionalnog festivala gitare, održanog u Rumuniji, pesmom su nas zabavile Despina Ristova i Milena ?ejovi?, ske? na engleskom jeziku izveli su Nemanja ?vorovi? i Nikola Milovanovi?, a gosti ve?eri bili su Milena ?iri? i Aleksandar Veljkovi?, koji su izveli deo pozorišne predstave “Gospo?a Ministarka”, koja je ove godine bila glavni doga?aj u našoj školi.

U holu biblioteke bile su izložene hronološki pore?ane slike na kojima se moglo videti kako su protekle aktivnosti i rad našeg projektnog tima. Na promociji su posetioci dobili najnoviji primerak školskog ?asopisa „Tragovi“. Uvodnu re? na promociji imala je nastavnica Irina Kagadejev Stevanovi?, a na kraju se na poseti zahvalio nastavnik Saša Bikovi?. Kuvari Ekonomsko – trgovinske škole su kao i uvek bili vredni i za posetioce i u?esnike projekta pripremili ukusno posluženje.

Rad na projektu i dalje traje, a slede?e što ?lanove našeg tima o?ekuje je odlazak u Be? na još jednu radionicu. Kako je tamo bila, obavesti?e nas kada se vrate…

                  
Milica Koji? III-4

Prednovogodišnja poseta centru MNRO „Mozaik“

31 дец 12
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U?enici Ekonomsko-trgovinske škole su u petak 28.12.2012. godine posetili drugare iz MNRO „Mozaik“. Uz osveženje, medstore | kola?e i dobru muziku proslavili smo sve što smo do sad radili zajedno na projektu „Svi smo mi ortaci“, click a ujedno i dali uvod za novi projekat „Ponovo na okupu“.

U?enici naše škole su spremili kratak program. Jedan od u?enika je poneo gitaru i svi smo zajedno pevali, pre toga smo igrali karte, crtali, sklapali puzle, ?uskali… Vreme  je brzo prošlo i jedva ?ekamo da zapo?ne projekat “Ponovo na okupu“ da nastavimo naše druženje sa drugarima iz „Mozaika“.

 

Predsednik U?eni?kog parlamenta

Vladimir Stoji?evi?

     

    

 

Rad na projektu „Empowering Young People-Connecting Europe“

26 дец 12
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Projekat „Empowering Young People-Connecting Europe“ i dalje traje. ?lanovi projektnog tima koji su angažovani na ovom projektu vredno rade i redovno održavaju sastanke kako bi ostvarili isplanirane aktivnosti. Na zadnjem sastanku smo pripremali scenario za film, asthma koji uskoro treba da snimamo i koji ?e biti jedan od finalnih proizvoda ovog projekta. Pa evo nekoliko fotografija sa tog sastanka, tek da  vam prenesemo radnu atmosferu…

Novosti o projektu „Empowering Young People – Connecting Europe“

16 окт 12
Elena Spasić Mitranović
2 comments

U periodu od 19. do 21. oktobra naša škola ?e, generic u okviru projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“ biti doma?in u?enicima i profesorima srednjih škola iz Austrije, viagra 40mg Nema?ke i Ukrajine. Predstavnici Ekonomsko – trgovinske škole ?e svoje goste upoznati sa gradom, thumb druži?e se, ali ?e i u?estvovati u zajedni?kim radionicama. Tema radionica je kulturalni dijalog, zna?aj prihvatanja i poštovanja razli?itosti, otvoreni stav prema promenama u komunikaciji, kao i  razmeni iskustava. Na svim predavanjima i radionicama komunikacija ?e biti na engleskom jeziku.

Predstavnici iz Austrije i Nema?ke ?e biti u Boru do 21. oktobra, kada imaju organizovan povratak za svoje zemlje. Predstavnici Ukrajine ?e u našem gradu boraviti dan duže, pa im je Turisti?ka organizacija Bor organizovala obilazak Bora i okoline. Tako?e, predvi?eno je da se za vreme boravka gostiju organizuje „srpsko ve?e“ na kome ?e se upoznati sa srpskim obi?ajima, kulturom, muzikom i specijalitetima.

Nadamo se da ?e se svi lepo zabaviti, razmeniti iskustva, nau?iti nešto druga?ije, a pre svega sklopiti nova prijateljstva. O?ekujemo puno lepih utisaka koje ?emo vam, naravno, preneti.

Akcija „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!“ osvojila drugo mesto

02 јула 12
Sonja Stamenković
No Comments

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, apoplectic predstavnici projektnog tima Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora, Vladimir Stoji?evi?, Milena ?or?evi? i Petar Goluboiv?  prezentovali su akciju „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ na seminaru koji se održavao na Grzi u periodu od 15.06.-17.06.2012. godine.

Osim prezentovanja projekta, na seminaru smo vežbali javni nastup, javni govor i debatu, a prvenstveno timski rad, što ?e nam sigurno u budu?e veoma zna?iti. Imali smo sjajne predava?e, koji su nam pomogli da brzo i lako savladamo sve gore navedene veštine i trudili se da naš put evaluacije kroz završni seminar bude što bolji. Znanja ste?ena na seminaru preneli smo na naše vršnjake, u?esnike u projektu, kratkim predavanjima. Osim naše, svoje u?eš?e u projektu su imale i slede?e škole:

Ulepšajmo i ozelenimo! – SŠ ’’Sveti Sava’’, Kladovo,

Baza znanja – Tehni?ka škola, Zaje?ar,

Škola sporta i saradnje – Tehni?ka škola, Bor,

Zeleni kutak za moj odmor – Tehni?ka škola, Knjaževac,

Razumevanjem do jednakosti – Unija srednjoškolaca, Zaje?ar i

?itaonica – SŠ ‘Branislav Nuši?’, Sokobanja

Nakon prezentovanja realizovanih akcija, usledilo je glasanje i Ekonomsko-trgovinska škola je sa akcijom „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ osvojila je drugo mesto, što dokazuje da je akcija uspešno realizovana i da je doprinela pove?anju svesti gra?ana o nasilju, kao velikom socijalnom problemu.

Vladimir Stoji?evi? III-4

     

Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!

19 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, cheap Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora realizovala je 14. juna 2012. godine akciju „Ne kuliraj nasilje, order pobedi ga“. Cilj programa je da:

– Ukaže javnosti na postoje?e potrebe i probleme sa kojima se mladi suo?avaju i predloži konkretna rešenja;

– Reši konkretan problem mladih ljudi u svojoj sredini kroz jednokratne akcije;

– Skrene pažnju nadležnih na konkretne probleme koji poga?aju mlade ljude i predloži mogu?a rešenja istih.

Problem koji je sve u?estaliji me?u školskom populacijom odnosi se na vršnja?ko nasilje i na ostale njegove oblike, order koji jednim delom proisti?u iz me?usobnog nerazumevanja, gledanja neadekvatnog TV programa, loše isplaniranog i koncipiranog slobodnog vremena kao i neadekvatnog sadržaja u lokalnim sredinama za ispunjavanje istog. Posledica toga je povu?enost u sebe koja prelazi u anksioznost koja se javlja zbog nepostojanja institucija koje mogu da im pomognu u rešavanju problema.

  

Read More…

Empowering Young People – Connecting Europe

17 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

Novi projekat u koji u?estvuje Ekonomsko-trgovinska škola Bor zove se „Empowering Young People – Connecting Europe“. Projekat finansiraju Evropska Unija i austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, physician umetnost i kulturu, a realizuje organizacija  Kultur Kontakt iz Be?a, Austrija.U regionu u?estvuje 16 srednjih škola iz 10 zemalja dunavskog regiona (Austrija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Nema?ka, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Ukrajina).  Cilj projekta je da razvije inovativne, kreativne škole koje promovišu aktivno u?eš?e u?enika u svakodnevnom životu, u gra?anskom društvu, na nacionalnom i regionalnom nivou, stvaranje više interkulturalne svesnosti kroz me?ukulturalnu interakciju i održivi razvoj.

Projekat traje od maja 2012. – decembra 2013. godine. Tokom projekta ?e biti organizovane razli?ite projektne aktivnosti, koje obuhvataju i rad u 4 klastera koja se sastoje od po 4 škole iz razli?itih zemalja. Radionice za razvijenje projektnih aktivnosti bi?e održavane u razli?itim zemljama, ?iji raspored ?e naknadno biti poznat školama.

 

Projektni tim Ekonomsko-trgovinske škole ?ine:

  1. Radosavljevi? Svetlana, direktorka škole
  2. Stevanovi? – Kagadejev Irina, koordinator projektnog tima (nastavnica)
  3. Bikovi? Saša, ?lan tima (nastavnik)
  4. Trailovi? Jelena (u?enica)
  5. Bogdanovi? Dušan (u?enik)
  6. Šumar Jovana (u?enica)
  7. Raki? Vladan (u?enik)